Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

'Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ' - Ελευθέριος Απ. Καρακίτσιος.(Ολόκληρη η Διατριβή) - “Helenizmi në zonën Mitropolike të Korçës” – Eleftherios Ap. Karakitsios- protopresviter-professor Dr.Th

''Ο ελληνισμός στην μητροπολιτική περιφέρεια Κορυτσάς'' - Ελευθέριος Απ. Καρακίτσιος.

Διδακτορική διατριβή. 
Υποβληθείσα στο Τμήμα Ποιμαντικής και
Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.
Θεσ/νίκη 2010


ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος «Ὁ Ἑλληνισμός στήν Μητροπολιτική περιφέρεια Κορυτσᾶς» περιληπτικά ἐργασθήκαμε ὡς κάτωθι: Ἀρχικά καθορίσαμε τόν ἐν λόγῳ χῶρο γεωγραφικά, ἐρευνήσαμε τόν Ἑλληνισμό στήν πορεία του ἀπό τήν προϊστορική ἐποχή, στήν Ρωμαϊκή κυριαρχία, στήν Βυζαντινή ἐποχή δειγματοληπτικά. 
∆ιά πρώτη φορά φέρουμε στήν δημοσιότητα μέ βάση τουρκικά κατάστιχα τοῦ 15ου αἰῶνος τήν Ὀθωμανική κυριαρχία στήν περιοχή. Τεκμηριώσαμε τήν ὕπαρξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κορυτσᾶς πού ἀπετέλεσε ἀνά τούς αἰῶνες τόν φάρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ σέ ὁλόκληρη τήν περιοχή, μαζί μέ τίς ἐπισκοπές. Ἡ κοινωνική διάρθρωση, ἡ ἐκκλησιαστική ὀργάνωση, οἱ σύλλογοι–συντεχνίαι, δωρηταί μέ τά κληροδοτήματα, ἡ ἐκπαίδευση ἀπό τόν 15ον αἰώνα μέχρι τόν 20όν αἰώνα κυριαρχοῦν καί ἀναδεικνύουν τήν ζωή τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἕως τό 1914, ὁρόσημο δημιουργίας ἀλβανικοῦ Κράτους. 
Πρώτη φορά γίνεται προσέγγιση καταγραφῆς καταλόγων τῶν χωρίων, τῶν Ἱ. Ναῶν, τῶν Ἀρχιερέων, τῶν Ἱερέων, τῶν διδασκάλων, τῶν σχολείων τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας πού περικλείεται σήμερα στό κράτος τῆς Ἀλβανίας. Γίνεται μία ἐρευνητική προσέγγιση τοῦ λαοῦ τῶν Ἀρβανιτῶν < Σκιπιτάρων < Ἀλβανῶν, τήν σύστασή τους σέ κράτος ἀπό τίς Μεγάλες ∆υνάμεις μέ βάση τά συμφέροντά τους. Φέρνουμε στήν δημοσιότητα ἀπό ἀρχεῖα βορειοηπειρωτῶν τήν πάλη τους γιά τήν Ἐλευθερία τους ἐναντίον τῆς ὑποταγῆς τους στόν ἀλβανικό ζυγό παρά τήν ἀπελευθέρωσή τους τέσσερες φορές καί τήν ἐπιμονή τῶν μεγάλων ἀφεντικῶν νά κρατήσουν τό κράτος τῆς Ἀλβανίας. Πρώτη φορά ἔρχονται στήν δημοσιότητα κρατικά ἀλβανικά ἔγγραφα πού δείχνουν τήν δολιότητα γιά τήν ἀνακήρυξη τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, τόν ἀπηνῆ διωγμό τῶν Βορειοηπειρωτῶν περιόδου 1925-1939, 1941-1990 μέ χιλιάδες φυλακισμένους, ἐξορίστους, δολοφονημένους, τόν πλήρη ἐξαλβανισμό μπροστά στήν ἀδιαφορία καί ἀνικανότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καί τῆς κομμουνιστικῆς κυριαρχίας τῶν πενήντα χρόνων. Η περίοδος 1991-2010 συμπληρώνει τήν ζοφερή εἰκόνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς περιοχῆς αἰτία τοῦ Ἀλβανισμοῦ καί τοῦ νεοελληνισμοῦ τῶν κρατούντων τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας τῶν Ἀθηνῶν. 
Στό παράρτημα δίνομε λίγα δείγματα πού φανερώνουν τό μεγαλεῖο τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέχρι τήν ἀλλοτρίωσή του ἀπό τόν Ἀλβανισμό.

Λεζάντα εικόνας: Ἀρχεῖον Ἀλεξάνδρου Γκιάτα. Ἡ πόλη τῆς Κορυτσᾶς τό 1937. Ὁ νέος μητροπολιτικός ναός τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τό σημερινό μητροπολιτικό κτίριο, στό μέσον ὁ Ἱ. Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους (18ος αἰ.) κατεδαφίσθη τό 1967. Τό ἔτος 2009 παρεχωρήθη ὁ χῶρος ἀπό τόν μητροπολίτη Κορυτσᾶς Ἰωάννη Peluschi νά ἐπεκταθῆ τὸ κτῖσμα τοῦ σχολείου!

Διαβάστε περισσότερο ή κατεβάστε

“Helenizmi në zonën Mitropolike të Korçës” – Eleftherios Ap. Karakitsios- protopresviter-professor Dr.Th

Temë Doktorature

E dorëzuar në Degën e Teologjisë Baritore dhe Sociale të Universitetit Aristotel të Thessalonikit në 2010

Përmbledhje.

Për zhvillimin e temës “Helenizmi në zonën Mitropolike të Korçës” shkurtimisht punuam si më poshtë: Në fillim caktuam zonën gjeografike në fjalë dhe hulumtuam Helenizmin e saj gjatë rrugëtimin që prej periudhës parahistorike, nën zotërimin Romak, në periudhën Bizantine, shkurtimisht.
Për herë të parë sjellim të dhëna me bazë arkivin turk të shek të 15-të gjatë periudhës Osmane në këtë zonë.
Vërtetojmë ekzistencën e  Mitropolisë së Shenjtë të Korçës, që ndër shekuj përbënte farin e Helenizmit në të gjithë zonën, bashkë me Peshkopatat. Rënditja shoqërore, organizimi kishtar, shoqata dhe lidhje, dhurues dhe trashëgimi, arsimin nga shek. i 15-të deri tek ai i  20-të ku mbizotëron dhe shëmbëllen jeta e Helenizmit deri në vitin 1914, vit i krijimit të shtetit shqiptar.
Për herë të parë studiohet dhe rregjistrohet katalogu i fshatrave, të Kishave të Shenjta, të Kryepriftërinjëve, të Klerikëve, të mësuesve të zonës Mitropolike që përfshihet sot në shtetin Shqiptar.
Kryhet një interpretim shkencor i popullit Arvanitë-Shqiptarë, organizmin e tyre në shtet nga Fuqitë e Mëdha me bazë interesat e tyre. Sjellim në publik nga arkivat e vorioepirotëve, betejën e tyre kundër nënshtrimit nën zgjedhën shqiptare dhe këmbënguljen e zotërve të mëdhenj që të mbajnë shtetin Shqiptar.
Për herë të parë publikohen shkresa zyrtare shqiptare që tregojnë dinakërinë për shpalljen e Kishës Autoqefale Orthodhokse të Shqipërisë, përndjekiet e egëra ndaj voriepirotëve gjatë periudhës 1925-1939, 1941 – 1990, me mijëra të burgosur, të internuar, të vrarë, shqiptarizimin e tyre, para indiferencës dhe paaftësisë të Shtetit Grek dhe të pushtetit komunist për pesëdhjet vjet. Periudha 1991-2010 plotëson pamjen e zymta të Helenizmit të zonës për shkak të shqiptarizimit dhe neohelenizmit të atyre që kanë pushtetin qëndror në Athinë.
Në pjesën shtesë ofrojmë shembuj konkretë që tregojnë madhështinë e Helenizmit deri në tjetërsimin e tij nga shqiptarizmi.
Kopertina: Arkivi i Aleksandër Gjatës. Qyteti i Korçës në vitin 1937. Kisha e re e Burimit Jetëdhënës, ndërtesa e Mitropolisë së Shenjtë, në mes Kisha e Shenjtë e Shën Harallambit shek i 18-të e cila u prish më 1967. Në vitin 2009 pjesë e këtij ambjenti u dha nga Mitropoliti i Korçës Joan Pelushi për zgjerim të ndërtesës ku strehohet shkolla!   

Lexoni ose arkivoni të gjithë këtë studim, doktoraturë duke shkelur linjën e mëposhtme:

                      


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ηπειρώτες Ευεργέτες της Τουρκοκρατίας και Ελληνοκρατίας

Αποκαλύπτουμε : Αίτημα στον ΟΗΕ για την εδαφική αποκατάσταση της Αλβανίας με Ελληνικά εδάφη, ετοιμάζει ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Το αίτημα αυτό προς ΟΗΕ και Διεθνείς Οργανισμούς έχουν ήδη υπογράψει όλοι οι βουλευτές που ¨ελέγχει ¨ ο Έντιι Ράμ , Αλβανοί βουλευτές των Σκοπίων, αλλά και του Μαυροβουνίου . 


Το αίτημα αυτό θα συνοδεύεται από χιλιάδες υπογραφές Αλβανών που θα δηλώνουν μόνιμη κατοικία ή τόπο εργασίας "Ελλάδα¨ και φυσικά από τους "Τσάμηδες" που υπογράφουν από τους πρώτους, ως "δεδιωγμένοι" από τις "αλύτρωτες" εστίες τους. 


Μην ξεχνάμε ότι , το 52% των αλλοδαπών ̟ που διαµένουν στην Ελλάδα έχουν Αλβανική υπηκοότητα. ( δεν θέλουμε να τους κάνουμε την ζωή δύσκολη ). 


Οι οπαδοί της ¨Μεγάλης Αλβανίας ¨ και του Αλβανικού Μεγαλοϊδεατισμού , με τις ευλογίες και την ενθάρρυνση του Αλβανού πρωθυπουργού ¨γυρίζουν¨ στα προς προσάρτηση "Αλβανικά εδάφη" και συλλέγουν χιλιάδες υπογραφές. 


Ξυπνήστε ! 
Το πρόβλημα που θα ανακύψει εξαιτίας της αδράνειά μας , κρίνεται εξαιρετικά σοβαρό , αφού , θα δημιουργήσει ¨προ ανάχωμα¨ υπέρ της Αλβανίας στο διεθνές δίκαιο με σκοπό να γίνει πεπ…

Αναμνήσεις από το άνοιγμα των εκκλησιών στη Β. Ήπειρο και η πρώτη ελεύθερη Ανάσταση το 1992

Ἡ Ἀλβανία κάτω ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος ὑπῆρξε τό μοναδικό συνταγματικά ἀθεϊστικό κράτος στόν κόσμο, κατά τήν περίοδο 1967-1990. Τήν περίοδο αὐτή ἀπαγορεύθηκε κάθε θρησκευτική ἱεροπραξία, καταστράφηκαν ἐκ θεμελίων οἱ περισσότεροι τόποι λατρείας, ἐνῶ ἀπεσχηματίστηκαν ὅλοι οἱ ἱερεῖς, καί πολλοί ἀπό αὐτούς ἐξορίστηκαν ἤ πέθαναν μαρτυρικά στίς φυλακές. Ἀπό τό 1976 ἐπίσης ἀπαγορεύθηκαν διά νόμου ὅλα τα χριστιανικά ὀνόματα. Ἡ ἀπαγόρευση αὐτή ἔπληξε ὅλους τούς ἀλβανούς πολίτες, ἀλλά ἰδιαίτερα τούς βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς μας, γιά τούς ὁποίους ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἦταν βασικό συστατικό τῆς ἐθνικῆς τους ἰδιοπροσωπίας. Βασική ἀρχή τοῦ Κόμματος Ἐργασίας τῆς Ἀλβανίας ἦταν: «Κύριος σκοπός τοῦ κράτους εἶναι ἡ παραγωγή. Ὅποιος δέν παράγει, ὅπως οἱ ἱερεῖς, δέν ἔχει θέση στή νέα μας κοινωνία». Ἔτσι μέχρι τό 1990 οἱ ἀδελφοί μας ἔμεναν ἀβάπτιστοι, ἀστεφάνωτοι, ἀλειτούργητοι, ἀκήδευτοι, (μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις ἱερέων πού μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους τελούσανν κρυφά κάποια μυστήρια).          …