Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ - KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPËRISË - NJOFTIM


ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

 Ἵδρυσις δύο νέων Μητροπόλεων: α) Ἀπολλωνίας – Φίερι, β) Ἐλμπασάν καί πλήρωσις αὐτῶν. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆ 7η Ἀπριλίου 2016, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, πρῶτον ἐπεκύρωσε τάς βελτιώσεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου αἵ ὁποῖαι εἶχον ἐγκριθεῖ ὑπό τοῦ Κληρικολαϊκοῦ Συμβουλίου καί τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς 11ης-12ης Μαρτίου 2016, δεύτερον ἵδρυσε δύο νέας Μητροπόλεις: α) Τήν Μητρόπολιν Ἀπολλωνίας καί Φίερι δί’ ἀποσπάσεως τῶν περιοχῶν Φίερι, Πατός καί Λιμπόφσα ἐκ τῆς Μητροπόλεως Βερατίου, Κανίνης καί Αὐλῶνος, καθώς ἐπίσης καί τῆς Μητροπόλεως Ἐλμπασάν δι’ ἀποσπάσεως ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Τιράνων καί Δυρραχίου τῶν περιοχῶν Ἐλμπασᾶν, Λιμπράζντ καί Σπαθίας. Τρίτον, προέβη συμφώνως πρός τόν Καταστατικόν Χάρτην, κατόπιν προτάσεως τοῦ Κληρικολαϊκοῦ Συμβουλίου, εἰς τήν πλήρωσιν τῶν ὡς ἄνω Μητροπόλεων διά κανονικῆς ψηφοφορίας: Διά τήν Μητρόπολιν Ἀπολλωνίας καί Φίερι ἐξελέγη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνίας κ. Νικόλαος (Χύκα), μέχρι τοῦδε ἐντεταλμένος διευθυντής τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ»- Ἅγιος Βλάσιος Δυρραχίου, καί διά τήν Μητρόπολιν Ἐλμπασάν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κρούγιας κ. Ἀντώνιος (Μερντάνι) μέχρι τοῦδε Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἀμφότεροι εἶναι πτυχιοῦχοι τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ», καθώς ἐπίσης πτυχιοῦχοι τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί κάτοχοι μεταπτυχιακοῦ διπλώματος. Ἀκολούθως, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀνύψωσε τήν Ἐπισκοπήν Ἀμαντίας εἰς Μητρόπολιν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ναθαναήλ (Στεργίου), πτυχιούχου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἐκτελεῖ καθήκοντα Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐν συνέχεια, εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου ἐδόθησαν τά σχετικά Μεγάλα Μηνύματα. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 8 Ἀπρίλιου 2016


Σύντομον Βιογραφικόν
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀπολλωνίας καί Φίερ κ. Νικολάου
Ὁ Μητροπολίτης Ἀπολλωνίας καί Φίερ κ. Νικόλαος Χύκα (κατά κόσμον Ἀρντιάν), ἐγεννήθη εἰς Ζουπάν τῆς πόλεως Φίερ Ἀλβανίας τήν 26ην. 1.1972. 
Ὀλοκλήρωσε τάς ἱερατικάς του σπουδάς εἰς τήν Θεολογικήν Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ» - Ἅγιος Βλάσιος Δυρραχίου, τό ἔτος 2000 μέ ἄριστα.  Ἀπό τοῦ ἔτους 2002 ἕως 2006 ἐσπούδασε εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Εθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἔλαβε τό πτυχίον μέ «ἄριστα». Τό 2015 ἐτελείωσε τίς Μεταπτυχιακές Σπουδές εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης ἐπίσης μέ «ἄριστα».
Ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων Δυρραχίου καί πάσης Αλβανίας κ. Ἀναστασίου, Διάκονος τήν 16ην Ἀπριλίου 2000, Πρεσβύτερος τήν 24ην Μαΐου τοῦ 2002 καί Ἐπίσκοπος τήν, 19ην Νοεμβρίου τοῦ 2006.
Ἀπό τοῦ ἔτους 2006 διατελεῖ ὡς Ἐντεταλμένος Διευθυντής εἰς τήν Θεολογικήν Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ». Εἶναι μέλος τής Κεντρικής Ἐπιτροπής τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιών ἀπό τό 2012 καί ἔχει ἐκπροσωπήσει τήν Εκκλησίαν τής Αλβανίας εἰς πολλάς διαχριστιανικάς καί διαθρησκειακάς συναντήσεις. 
Σύντομον Βιογραφικόν
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλμπασάν κ. Ἀντωνίου
Ἐγενήθη τήν 6ην Δεκεμβρίου τοῦ 1969 εἰς Τίρανα Ἀλβανίας. Ὁλοκλήρωσε τάς ἱερατικᾶς τοῦ Σπουδας εἰς τήν Θεολογικήν Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ» - Ἅγιος Βλάσιος, Δυρραχίου τήν περίοδον 1996-1999. 
Εἶναι ἀριστοῦχος ἀπόφοιτός της Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (2002-2006) και μεταπτυχιακός σπουδαστής εἰς τήν «Καινήν Διαθήκην» τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εἶναι κάτοχος Master εἰς τήν «Κοινωνικήν Ψυχολογίαν καί Ἐπικοινωνίαν» τῆς Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως “ISSAT” καί πτυχιοῦχος τοῦ Πανεπιστημίου “UBIS” τῆς Γενεύης.
Ἐκάρη Μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορυτσάς κ. Ἰωάννου τό 2000. Ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, Πρεσβύτερος τό 2002, Ἐπίσκοπος Κρούγιας, ὡς βοηθός τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τήν  21ην  Νοέμβριου τοῦ 2006, και υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελλος της Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπής Τιράνων.
Εἶναι μέλος τοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος «Πνοή Ἀγάπης», μέλος τῆς ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱδρύματος «Ὀρθόδοξος Κλινική Εὐαγγελισμός», μέλος τῆς «Διαθρησκειακῆς Ἐπιτροπῆς» εἰς τήν Ἀλβανίαν καί  ἔχει διδάξει εἰς την Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ» τήν περίοδον 2006-2012. Ἔχει λάβει μέρος εἰς πολλάς Διασκέψεις, Συναντήσεις καί Δραστηριότητας ἐκπροσωπώντας τήν Ἐκκλησία τής Ἀλβανίας.
Σύντομον Βιογραφικόν
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀμαντίας κ. Ναθαναήλ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμαντίας κ. Ναθαναήλ, κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Στεργίου, ἐγεννήθη εἰς τούς Ταξιάρχας Τρικάλων τό ἔτος 1957. Ἀπεφοίτησε ἀπό τήν Ἀθωνιάδα Σχολήν τό 1978 καί ἀπό τή Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό ἔτος 1982. 
Ἐκάρη μοναχός εἰς τήν Ι. Μονήν Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὅρους τό ἔτος 1979, ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1982, Πρεσβύτερος τό 1987 ὑπό του Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ροδοστόλου κ. Χρυσοστόμου. Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2012 ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀμαντίας, ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων Δυρραχίου καί πάσης Αλβανίας κ. Ἀναστασίου. 
    Διετέλεσε ἐφημέριος, πνευματικός, ἱεροκῆρυξ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολην Ἀργυροκάστρου καί ἔχει διδάξει εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον «Τίμιος Σταυρός» Ἀργυροκάστρου. Εἶναι μέλος τῆς Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος «Ὀρθόδοξος Κλινική Εὐαγγελισμός».
Τήν 7ην Ἀπρίλιου 2016 ἡ Ἐπισκοπή Ἀμαντίας ἀνυψώθη εἰς Μητρόπολιν καί ὁ Ἐπίσκοπος Ναθαναήλ εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην, ἐκτελεῖ καθήκοντα Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.


KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPËRISË 

 NJOFTIM 
 Krijohen dy mitropoli të reja: Mitropolia e Apollonisë dhe e Fierit dhe Mitropolia e Elbasanit, të cilat plotësohen me mitropolitë të rinj. Sinodi i Shenjtë i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë në mbledhjen e tij të datës 7 prill 2016, nën kryesimin e Fortlumturisë së Tij, Kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe të Gjithë Shqipërisë, Anastasit, vendosi: Së pari, ratifikoi përmirësimet e Statutit, të cilat janë miratuar nga Këshilli Kleriko - Laik dhe Asambleja Kleriko - Laike më 11-12 mars 2016. Së dyti, themeloi dy mitropoli të reja: a) Mitropolinë e Shenjtë të Apollonisë dhe të Fierit, ku bën pjesë rrethi i Fierit, zona e Patosit dhe e Libofshës, të shkëputura këto nga Mitropolia e Beratit, Kaninës dhe Vlorës; b) Mitropolinë e Shenjtë të Elbasanit, ku bëjnë pjesë zonat e Elbasanit, Shpatit dhe Librazhdit, të shkëputura nga Kryepiskopata e Tiranës dhe Durrësit. Së treti, në përputhje me Statutin, pas propozimit të Këshillit Kleriko-Laik, ndërmori plotësimin e vendeve vakante të Mitropolive të mësipërme të sapokrijuara me anë të votimit të rregullt. Për Mitropolinë e Apollonisë dhe të Fierit, u zgjodh Hirësia e Tij, Episkopi i Apollonisë Nikolla (Hyka), deri tani drejtor i komanduar i Akademisë Theologjike Orthodhokse “Ngjallja e Krishtit” - Shën Vlash, Durrës. Për Mitropolinë e Elbasanit, u zgjodh Hirësia e Tij, Episkopi i Krujës Andoni (Merdani), deri tani protosingjel i Kryepiskopatës së Shenjtë. Të dy Hirësitë e Tyre janë diplomuar në Akademinë Theologjike “Ngjallja e Krishtit” dhe në Fakultetin Theologjik të Universitetit të Athinës, si dhe kanë marrë Diploma Master. Më pas Sinodi i Shenjtë ngriti Episkopatën e Amantias në rang Mitropolie në personin e Hirësisë së Tij, Episkopit Nathanail (Stergiu), i diplomuar në Fakultetin Thelogjik të Universitetit “Aristoteli” të Selanikut, i cili kryen edhe detyrën e Kryesekretarit të Sinodit të Shenjtë. Në vazhdim, në paraklisin e Trinisë së Shenjtë në Qendrën Sinodike, u dhanë Mesazhet e Mëdha përkatëse. 

Kryesekretaria e Sinodit të Shenjtë, 8 prill 2016.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ηπειρώτες Ευεργέτες της Τουρκοκρατίας και Ελληνοκρατίας

Αποκαλύπτουμε : Αίτημα στον ΟΗΕ για την εδαφική αποκατάσταση της Αλβανίας με Ελληνικά εδάφη, ετοιμάζει ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Το αίτημα αυτό προς ΟΗΕ και Διεθνείς Οργανισμούς έχουν ήδη υπογράψει όλοι οι βουλευτές που ¨ελέγχει ¨ ο Έντιι Ράμ , Αλβανοί βουλευτές των Σκοπίων, αλλά και του Μαυροβουνίου . 


Το αίτημα αυτό θα συνοδεύεται από χιλιάδες υπογραφές Αλβανών που θα δηλώνουν μόνιμη κατοικία ή τόπο εργασίας "Ελλάδα¨ και φυσικά από τους "Τσάμηδες" που υπογράφουν από τους πρώτους, ως "δεδιωγμένοι" από τις "αλύτρωτες" εστίες τους. 


Μην ξεχνάμε ότι , το 52% των αλλοδαπών ̟ που διαµένουν στην Ελλάδα έχουν Αλβανική υπηκοότητα. ( δεν θέλουμε να τους κάνουμε την ζωή δύσκολη ). 


Οι οπαδοί της ¨Μεγάλης Αλβανίας ¨ και του Αλβανικού Μεγαλοϊδεατισμού , με τις ευλογίες και την ενθάρρυνση του Αλβανού πρωθυπουργού ¨γυρίζουν¨ στα προς προσάρτηση "Αλβανικά εδάφη" και συλλέγουν χιλιάδες υπογραφές. 


Ξυπνήστε ! 
Το πρόβλημα που θα ανακύψει εξαιτίας της αδράνειά μας , κρίνεται εξαιρετικά σοβαρό , αφού , θα δημιουργήσει ¨προ ανάχωμα¨ υπέρ της Αλβανίας στο διεθνές δίκαιο με σκοπό να γίνει πεπ…

Αναμνήσεις από το άνοιγμα των εκκλησιών στη Β. Ήπειρο και η πρώτη ελεύθερη Ανάσταση το 1992

Ἡ Ἀλβανία κάτω ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος ὑπῆρξε τό μοναδικό συνταγματικά ἀθεϊστικό κράτος στόν κόσμο, κατά τήν περίοδο 1967-1990. Τήν περίοδο αὐτή ἀπαγορεύθηκε κάθε θρησκευτική ἱεροπραξία, καταστράφηκαν ἐκ θεμελίων οἱ περισσότεροι τόποι λατρείας, ἐνῶ ἀπεσχηματίστηκαν ὅλοι οἱ ἱερεῖς, καί πολλοί ἀπό αὐτούς ἐξορίστηκαν ἤ πέθαναν μαρτυρικά στίς φυλακές. Ἀπό τό 1976 ἐπίσης ἀπαγορεύθηκαν διά νόμου ὅλα τα χριστιανικά ὀνόματα. Ἡ ἀπαγόρευση αὐτή ἔπληξε ὅλους τούς ἀλβανούς πολίτες, ἀλλά ἰδιαίτερα τούς βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς μας, γιά τούς ὁποίους ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἦταν βασικό συστατικό τῆς ἐθνικῆς τους ἰδιοπροσωπίας. Βασική ἀρχή τοῦ Κόμματος Ἐργασίας τῆς Ἀλβανίας ἦταν: «Κύριος σκοπός τοῦ κράτους εἶναι ἡ παραγωγή. Ὅποιος δέν παράγει, ὅπως οἱ ἱερεῖς, δέν ἔχει θέση στή νέα μας κοινωνία». Ἔτσι μέχρι τό 1990 οἱ ἀδελφοί μας ἔμεναν ἀβάπτιστοι, ἀστεφάνωτοι, ἀλειτούργητοι, ἀκήδευτοι, (μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις ἱερέων πού μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους τελούσανν κρυφά κάποια μυστήρια).          …