Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

Εκδόθηκε στην ιταλική γλώσσα το βιβλίο του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου «Συνύπαρξη» - Botohet në italisht libri i Kryepiskopit Anastas “Të jetojmë së bashku”

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος είναι γνωστός συγγραφέας και τα βιβλία και οι μελέτες Του έχουν εκδοθεί σε πολλές γλώσσες ανά της υφηλίου. Η τελευταία έκδοση ανήκει στο Μοναστήρι της Βοζείας στην Ιταλία, κέντρο διαθρησκευτικών συμποσίων, όπου κεντρική θέση κατέχει ο διάλογος γύρω από τα θέματα της Ορθοδοξίας.
Ο τίτλος του βιβλίου που κατέχει σημαντικό χώρο στη διαδικτυακή σελίδα του Μοναστηρίου, είναι «Συνύπαρξη» («Να συμβιώσουμε» - η συνεισφορά των θρησκειών και η ηθική της συνυπάρξεως).
Ποια είναι η συνεισφορά των θρησκειών αναφορικά με τον ανθρωπισμό; Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος παραθέτει ορισμένους στοχασμούς πάνω σ’ αυτό το θέμα, το οποίο, σε σύμπνοια με την παράδοση της Εκκλησίας, επιχειρεί να επισημάνει τις απόκρυφες πράξεις του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος πάνω στα θετικά στοιχεία όλων των ανθρώπινων αναζητήσεων. Το βιβλίο «προσφέρει εργαλεία για τον κοινό εναρμονισμό του διαλόγου και της μαρτυρίας και μας υπενθυμίζει ότι καλούμαστε στο προσεχτικό άκουσμα των βημάτων του Θεού..., ώστε να θεωρήσουμε χαρά κι επίτευξη την αδερφική αντιμετώπιση και τελικά, όλη αυτή τη διαδικασία να την διεκπεραιώνουμε όλοι μας με τον τρόπο που την έκανε ο φτωχός και γεμάτος συμπόνοια Ιησούς Χριστός» (Από τον Πρόλογο του Αθανασίου Ν. Παπαθανασίου).
Στο βιβλίο τονίζεται με έμφαση η ανάγκη του ανθρώπου για να επικοινωνήσει, η ζωτική ανάγκη του να έχει επαφές με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Όμως οι ανθρώπινες υπάρξεις θα πρέπει να είναι εις αναζήτηση αρμονικής συμβίωσης, η οποία δεν εξαλείφει την πολιτιστική ιδιομορφία των λαών, ισοπεδώνοντας κάθε διάκριση μεταξύ τους, αλλά που γνωρίζει να αποκαλύπτει με δημιουργικό τρόπο τις πιο θετικές πτυχές των ατόμων και των λαών. Οι αδικίες, η διαφθορά και η φτώχεια δεν έπαψαν ποτέ να καταστρέφουν την ανθρώπινη συμβίωση και πάνω σ’ αυτό το πρόβλημα οι μεγάλες θρησκείες, που έχουν επηρεάσει τους πολιτισμούς των λαών, έχουν τη δική τους συνεισφορά ως προς τη μετάδοση των αρχών και την υπόδειξη των οδών που θα πρέπει να ακολουθήσουν.
......................................................

Kryepiskopi Anastas dallohet për studimet dhe librat e shumtë të botuar në mjaft gjuhë të botës. Më i fundit, është një botim i Manastirit të Bozesë në Itali, qendër takimesh ndërfetare, ku dialogu me orthodhoksinë zë vend qendror.
Titulli i librit, që zë një vend të konsiderueshëm në faqen e internetit të Manastirit, është “Vivere insieme” (“Të jetojmë së bashku” - Kontributi i religjioneve dhe një etikë e bashkëjetesës).
Cili është kontributi i religjioneve në drejtim të humanizmit? Kryepiskopi Anastas ofron disa reflektime mbi këtë temë e cila, në koherencë me traditën e Kishës, kërkon të nxjerrë në pah veprimet e fshehta të Krishtit dhe të Shpirtit të Shenjtë në elementet pozitive të gjitha kërkimeve njerëzore. Libri “jep instrumente për të akorduar së bashku dialogun dhe dëshminë dhe na kujton se jemi të thirrur në ushtrimin e dëgjimit të kujdesshëm të hapave të Perëndisë..., që të quajmë gëzim dhe arritje përballjen vëllazërore dhe së fundi, ta bëjmë të gjithë këtë sipas mënyrës së Krishtit të varfër dhe plot mëshirë” (Nga parathënia e Athanasios N. Papathanasiu).
Në libër theksohet nevoja e njeriut për të komunikuar, nevoja e tij jetësore për të pasur kontakte me të tjerët. Por ama qeniet njerëzore duhet të kërkojnë një bashkëjetesë harmonike, e cila nuk zhduk veçantinë kulturore të popujve, duke sheshuar çdo dallim mes tyre, por që di si t’i japë vlerë në mënyrë krijuese anëve më të mira të individëve e popujve. Padrejtësitë, korrupsioni dhe varfëria nuk kanë reshtur së shkatërruari bashkëjetesën njerëzore dhe mbi këto problem besimet e mëdha fetare, që kanë ndikuar kulturat e popujve, kanë kontribuuar për t’u dhëne parimet dhe sugjeruar rrugët që duhet të ndjekin.

Δεν υπάρχουν σχόλια: