Ενίσχυση του έργου!

Ενίσχυση του έργου!

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

Γάμος μεταξύ δευτεροεξαδέλφων*

 

Πρεσβύτερος

 π. Ἀναστάσιος   Κ.   Γκοτσόπουλος

Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν

τηλ. 6945-377621, agotsopo@gmail.com

Πάτρα  26 . 2 . 24

 

Γάμος μεταξύ δευτεροεξαδέλφων*

(Σχολιασμός στό «περί συνοικεσίων» 

κεφάλαιο τοῦ Πηδαλίου)

 

Πολλές φορές Ἀρχιερεῖς ἀλλά καί πνευματικοί καλούμαστε νά δώσουμε ἄδεια ἤ εὐλογία γιά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου μεταξύ δευτεροεξαδέλφων. Παρά τή σαφή θέση τῆς Ἱ. Συνόδου ὅτι δέν ὑφίσταται κώλυμα οὔτε κατά ἀκρίβεια γιά τόν γάμο αὐτό[1], πολλοί πιστοί ἐκφράζουν τίς ἀντιρρήσεις τους ἰσχυριζόμενοι ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση δέν τόν ἐπιτρέπει. Μάλιστα στηρίζουν τήν ἂποψή τους αὐτή στό Ἱ. Πηδάλιο, τό ὁποῖο στήν «σύντομον ὁμοῦ καί ἀκριβῆ διδασκαλία περί συνοικεσίων»[2] χαρακτηρίζει ὡς «ἐμποδισμένον» τόν Γάμο μεταξύ δευτεροεξαδέλφων.

Πῶς, ὅμως, εἶναι δυνατόν ἡ Ἐκκλησία νά ἐπιτρέπει τόν γάμο, τόν ὁποῖο τό Πηδάλιο θεωρεῖ ἀπαγορευμένο;

Καθηγητής Μ. Μελετόπουλος – Ο ιστορικός προορισμός του Ελληνισμού