Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020

Greek Investors Cede Top Spot in Albania- Οι Ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία μειώθηκαν δραστηκά το τελευταίο έτος! - Investimet Greke në Shqipëri zvogëlohen në mënyrë drastike vitin e fundit


Greek holdings in Albania have shrunk rapidly, bringing to an end decades of dominance amid financial crisis, homegrown Albanian ambition and a difficult investment climate.

After almost three decades as the biggest investor in Albania, the past two years have seen Greece beat a hasty retreat from its northern neighbour, quitting sectors from banking to education, telecommunications to health.

As hundreds of thousands of Albanians migrated south during their country’s rollercoaster transition from 46 years of Stalinist isolation in the 1990s, Greek investors went the other way.

Yet in 2019 Greece lost its crown as the biggest source of foreign investment in Albania, tumbling to seventh place behind Bulgaria, Turkey, Italy, Canada, the Netherlands and, in first place, Switzerland.

According to Bank of Albania data, Greece’s investment stock shrank to 558 million euros in the third quarter of 2019 from 1.2 billion a year earlier.
https://balkaninsight.com 
Οι ελληνικές επενδύσεις  στην Αλβανία συρρικνώθηκαν ραγδαία, βάζοντας ένα τέλος στις  δεκαετίες κυριαρχίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά και στις εγχώριες φιλοδοξίες από την Αλβανία και ενός δύσκολου επενδυτικού κλίματος.

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες ως ο μεγαλύτερος επενδυτής της Αλβανίας, η Ελλάδα γνώρισε  μια βιαστική υποχώρηση από τον βόρειο γείτονά της, εγκαταλείποντας τομείς της οικονομίας όπως  ο τραπεζικός κλάδος η εκπαίδευση , οι  τηλεπικοινωνίες ακόμη και αυτό της  υγείας, στα τελευταία δύο χρόνια.

Καθώς εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί μετανάστευσαν νότια κατά τη διάρκεια της μετάβασης της χώρας τους, από τα 46 χρόνια σταλινικής απομόνωσης τη δεκαετία του 1990, οι Έλληνες επενδυτές επέλεξαν την αντίθετη οδό, αυτό προς την Αλβανία.

Ωστόσο, το 2019 η Ελλάδα έχασε το στέμμα της ως η μεγαλύτερη πηγή ξένων επενδύσεων στην Αλβανία, καταλήγοντας στην έβδομη θέση πίσω από τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Ιταλία, τον Καναδά, τις Κάτω Χώρες και την Ελβετία η οποία κατέχει την πρώτη θέση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Ελλάδας μειώθηκε στα 558 εκατομμύρια ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2019 από 1,2 δισεκατομμύρια το προηγούμενο έτος.
Μετάφραση Πελασγός
Investimet greke në Shqipëri janë zvogëluar me shpejtësi, duke i dhënë fund dekadave të krizës mbizotëruese financiare, e ambicies shqiptare të vendit si dhe një klime të vështirë investimesh.

Pas gati tre dekadash si investitori më i madh i Shqipërisë, Greqia ka njohur një tërheqje të nxituar nga fqinji i saj verior në dy vitet e fundit, duke lënë sektorët si ai bankar, arsimin, telekomunikim e deri te shëndetësia.

Ndërsa qindra mijëra shqiptarë u shpërngulën në jug gjatë tranzicionit të vendit të tyre nga 46 vjet i izolimit Stalinist në vitet 1990, investitorët Grekë ndoqën rrugën e kundërt, atë të investimeve në Shqipëri.

Megjithatë, në vitin 2019 Greqia humbi kurorën e saj si burimi më i madh i investimeve të huaja në Shqipëri, duke u rrënë në vendin e shtatë pas Bullgarisë, Turqisë, Italisë, Kanadasë, Hollandës dhe,  Zvicrës që ndodhet në vend të parë.

Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, stoku i investimeve Greke u tkurr në 558 milion euro në tremujorin e tretë të vitit 2019 nga 1.2 miliardë një vit më parë.
Përkthimi Pelasgos

Δεν υπάρχουν σχόλια: