Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Οι αγώνες και οι θυσίες του απ. Παύλου Αρχιμ Επιφάνιος Χατζηγιαγκου !


Διατριβή περί της κακής διευθύνσεως των κοινών εν Κοριτσᾴ. 1866 - Trajtesë për drejtimin e keq të punëve në Korçë. 1866,Διατριβή περί της κακής διευθύνσεως των κοινών εν Κοριτσᾴ. 1866, Μάιος 31, εν τῷ Νείλῳ ταξειδεύων. Περιοδεύων εν τῇ Ευρωπαϊκῇ Τουρκίᾳ (Μακεδονίᾳ) χάριν υποθέσεών μου

εισήλθον την Μακεδονίαν όπου επεσκέφθην και την Κοριτσάν, ίνα ίδω φίλους μου τινάς, γνω-

στούς μου από Κ/πολιν. Εύρον λοιπόν τον τόπον αρκετά καλόν, μίαν κοιλάδα ωραίαν και την

πόλιν αρκετά καλλωπισμένην, την αγοράν ωραιοτέραν, καθαροτέραν και ενεργηκοτέραν παρά  εις τα άλλα πλησίον μέρη. Παρθεναγωγείον, Σχολαρχείον και Αλληλοδι[δα]κτικόν. Πέντε Εκ-

κλησίας, αλλά παλαιάς, την δε Μητρόπολιν καλήν, αρχιερατεύοντος του Κυρίου Νεοφύτου,

Αργυροκαστρίτου. Άπαντες ανεξαιρέτως οι Χριστιανοί της εν καλῇ καταστάσει ενώ οι Τούρκοι  δυστυχούν. […].

Το μόνον όπερ κυρίως με δυσηρέστησεν είναι η ημιβάρβαρος ηθική των κατάστασις.

Το πλείστον μέρος των κατοίκων (αν όχι όλον) ευρίσκονται απλοί και αμαθείς , πνευματώδεις

όμως ουχ ήττον οι άπαντες, έξυπνοι και δραστήριοι. Τινές δε ως οι μαθόντες δύο ή τρία γράμματα, εποτίσθησαν από την κακοήθειαν της ημιμαθείας και ωφελούμενοι της καλότητος των

άλλων πολιτών αποκατεστάθησαν τυραννίσκοι και φοβερή μάστιξ του τόπου.

Ας παύσουν λοιπόν οι αδελφοί Κοριτσαίοι την επάρατον διχόνοιαν, κι ας λάβουν παράδειγμα την ομόνοιαν και τον φιλόμαθον ζήλον των Σμυρναίων, Ιωαννιτών, ή κάλλιον ειπείν των γειτόνων των Κοζανιτών, οίτινες και με πτωχικά μέσα ακόμη ανεπτύχθησαν πολύ καλώς, και κατέχουν μίαν αξιέπαινον κοινωνικήν θέσιν. Η δε Κοριτσά με τοσαύτα μέσα να οπισθοδρομῇ, είναι μέγα αίσχος! Ουχ ήττον δε ας παύσουν και την ανυπόφορον αριστοκρατίαν, εξ ης αναπόφευκτη είναι η διχόνοια. Βλέπομε ότι ουχί εις την Ευρώπην μόνον, αλλά και η Α.Μ. ο Σουλτάνος, άφησεν ελευθέραν την ψήφον του πολίτη εν γένει προς την διεύθυνσιν των κοινωνικών συμφερόντων του. Ο πολίτης, ως έχων υποχρέωσην, έχει φυσικῷ τῷ λόγῳ και δικαίωμα μεταξύ της κοινωνίας αναφαίρετον. Άμα δε ο ισχυρότερος του αφαιρέσῃ αυτό, και θελήση να τον διευθύνει ως μωρόν, ως ανήλικα, υπό την κηδεμονίαν αυτού, αποκαθίσταται ένοχος αισχροκερδείας και της μεγίστης αδικίας του να αφαιρεί το στάδιον του να μορφώνονται καλοί και ικανοί πολίτες διά το μέλλον. 

… αλλ’ είναι εξάλλου χρέος ιερόν οι καλοί και ευσυνείδητοι πατριώτες καταδιώκοντες αυστηρώς την κακοήθειαν μερικών διά κοινού συνασπισμού να μη φεισθώσιν ουδέ πόνου ουδ’ εξόδων, προκειμένου διά το καλόν της πατρίδος.

Φιλτάτη μου νεολαία της Κοριτσάς! Η ελπίς της αναγεννωμένης πατρίδος! Προσέχετε μήποτε ποτισθείτε το ολέθριον της αισχροκερδείας και της φιλαρχίας ποτόν των αριστοκρατών.

Έστε υπερήφανοι και γενναίοι υπέρ της πατρίδος, ώσπερ όλοι οι Ηπειρώτες οίτινες όλην των την κατάστασιν επρόσφεραν προς αυτήν, ισότιμοι και ισάδελφοι, καθό οπαδοί του Ευαγγελίου και του πολιτισμού. Υποστηρίξατε παντί σθένει την πρόοδον των σχολείων, αποστρέφεσθε την άλογον κενοδοξίαν, διότι προς υμάς εναπόκειται να βελτιώσετε την τύχην της πατρίδος, και προς υμάς ανήκουν τα χρήματα του Ταμείου και των Εκκλησιών. Δείξατε ευσεβάστως την ευγνωμοσύνην σας προς τους αειμνήστους αφιερωτάς και ευεργέτας σας, και φανείτε αντάξιοι της ευεργεσίας τους.

Ευθύμιος Μήτκος

Trajtesë për drejtimin e keq të punëve në Korçë. 1866, maj 31, [shkruar] gjatë udhëtimit nëpër Nil.

Gjatë udhëtimit në Turqinë evropiane (Maqedoni) për shkak të punëve të mia hyra edhe në Maqedoni ku vizitova Korçën, për të takuar disa miq të mitë, që i pata njohur në Stamboll. Vendi pra mu duk mjaft i mirë, një luginë e bukur dhe qyteti mjaft i stolisur, tregu më i hijshëm, më i pastër e më i gjallë sesa në vendet e tjera përreth.

Shkollë për vajzat, Skolarqíon dhe Alilodidaktikó. Pesë kisha, por të vjetra, Mitropolia në gjendje të mirë, me në krye Z. Neofit, prej Gjirokastre. Gjithë të krishterët e saj pa përjashtim [janë] në gjendje të mirë ndërsa myslimanët ndodhen në pikë të hallit.

[…]

E vetmja gjë që ma prishi qejfin është gjendja e tyre morale gjysmëbarbare. Pjesa më e madhe e banorëve (në mos të tërë) janë të padalë e të pamësuar, veçse të gjithë jo pak mendjemprehtë, të zgjuar e të gjallë. Disa syresh, siç ndodh me ata që mësojnë pesë gramë shkollë, janë mbrujtur me shprehitë e këqia të gjysminjorancës dhe duke përfituar nga mirësia e qytetarëve të tjerë u bënë tiranë të vegjël dhe plagë e tmerrshme e vendit.

Le t’i japin fund pra vëllezërit korçarë përçarjes së mallkuar, dhe le të marrin si shembull harmoninë dhe zellin dijedashës të banorëve të Izmirit, të Janinës, a më mirë të themi të fqinjëve kozanitë, të cilët edhe pse me mjete të varfra, ia dolën të përparojnë më së miri, dhe kanë një pozitë shoqërore të lëvdueshme. Korça, me aq shumë mjete, është turp i madh të mbetet prapa! Për më tepër, le të heqin dorë edhe prej aristokracisë së padurueshme, që duam s’duam sjell përçarjen. Shohim se jo vetëm në Europë, por edhe L.T. Sulltani, e la të lirë votën e qytetarit përgjithësisht për mbarëvajtjen e interesave të tij shoqërore. Qytetari, sikurse ka detyrime, ka në mënyrë të natyrshme edhe të drejta të pacenueshme në raport me shoqërinë. Nëse megjithatë më i forti ia mohon ato [të drejtat], dhe kërkon ta drejtojë si të ishte çilimi, i mitur, [ta vërë] nën kontrollin e vet, ai mban barrën e përfitimit të pacipë dhe të më të madhes padrejtësi ngaqë iu heq mundësinë të edukohen si qytetarë të mirë e të aftë për të ardhmen.

… por është ndërkaq detyrë e shenjtë që qytetarët e virtytshëm dhe të ndërgjegjshëm, duke qëndruar përkrah shoqishoqit e duke luftuar me rreptësi veset e këqia të disave, të mos kursejnë mundin dhe harxhet për të mirën e vendlindjes.

Fort e dashura rini e Korçës! Ti shpresë e dheut të rilindur atëror! Hapni sytë dhe mos u tundoni kurrë nga pija shkatërruese e përfitimit të pacipë dhe e etjes për pushtet të aristokratëve. Jini krenarë e trima për dheun mëmë, sikurse gjithë epirotët që ia kushtuan atij tërë pasurinë, duke mbetur mes sosh të barabartë e vëllezër, ithtarë të Ungjillit e të qytetësimit. Mbështetni me gjithë shpirt mbrothësinë e shkollave, kthejini krahët vanitetit të pakuptimtë, sepse është në dorën tuaj të mbarësoni fatin e dheut që ju lindi, dhe juve ju takojnë paratë e Llasos e të kishave. Shfaqni me nderim të thellë  mirënjohjen ndaj dedikuesve dhe bamirësve tuaj, tregohuni të denjë ndaj bamirësisë së tyre.

Efthim Mitko.


Αλβανία: Προκλητική εκδήλωση Τσάμηδων - Ρητορική μίσους κατά της ελληνικής μειονότητας

Εκδηλώσεις που ξεκίνησαν στα Τίρανα και ολοκληρώθηκαν κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα με ρεσιτάλ ανθελληνισμού και προκλήσεων.

Το επίσημο κόμμα των Τσάμηδων αλλά και πολλές άλλες οργανώσεις κάθε χρόνο διοργανώνουν βδομάδα αφιερωμένη στη «Γενοκτονία» προβάλλοντας τα αιτήματα για επιστροφή των περιουσιών τους και ελεύθερης κίνησης στην Ελλάδα.

Αιτήματα που συνοδεύονται από παραχάραξη των ιστορικών γεγονότων και ένα κύμα προπαγάνδας που γίνεται κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων και δεκάδων ιστοτόπων που λειτουργούν από οργανώσεις ανά τον κόσμο.

Το τελευταίο διήμερο οι εκδηλώσεις μεταφέρθηκαν στην Κονίσπολη, κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα.


Αν κάτι πραγματικά ξεχώρισε μέσα σ' ένα πλήθος δρώμενων που θα μπορούσαν να ανήκουν στο χώρο της γραφικότητας, είναι οι εμπρηστικοί λόγοι του Σεπτίμ Ιντρίζι, προέδρου του κόμματος των Τσάμηδων που κατά το παρελθόν συμμετείχε στον κυβερνητικό συνασπισμό του Έντι Ράμα.

Ο Ιντρίζι δεν περιορίστηκε αυτή την φορά στα «αιτήματα των Τσάμηδων» περί διεθνούς αναγνώρισης της «γενοκτονίας», επιστροφής περιουσιών, ανέγερση μνημείου και λειτουργία νεκροταφείου στην Ελλάδα αλλά καταφέρθηκε με μένος εναντίον της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία ειδικά για το ζήτημα της επικείμενης απογραφής πληθυσμού με βάση τον ελεύθερο αυτοπροσδιορισμό.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι θα επόμενα χρόνια θα αναλάβει διεθνή εκστρατεία ώστε να ακυρωθεί μια τέτοια απογραφή.

Επίθεση εξαπέλυσε και για την λειτουργία των Ελληνικών στρατιωτικών νεκροταφείων υποστηρίζοντας ότι σκοπός είναι «να οριοθετηθεί η Βόρειος Ήπειρος η οποία όμως βρίσκεται βόρεια της Τσαμουριάς»!

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εκδηλώσεις των Τσάμηδων προβάλλονται εκτενώς σε μέρος του Τουρκικού τύπου με τίτλους όπως «ελληνική γενοκτονία» και φράσεις όπως «οι Έλληνες όπου βρέθηκαν κακοποίησαν τους μουσουλμάνους».

Τα άρθρα του τουρκικού τύπου έχουν αναδημοσιευθεί ακόμη και από έγκυρους και αξιόπιστους ιστοτόπους της Αλβανίας, γεγονός καθόλου τυχαίο.

Πηγή: epiruspost.gr


Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

Γρηγόρης Καραμέλος, βουλευτής Κορυτσάς: Δεν θέλουμε η Αλβανία να καταντήσει προτεκτοράτο της Τουρκίας. Θέλουμε να έχει καλές σχέσεις με την Ελλάδα!

Γρηγόρης Καραμέλος, βουλευτής Κορυτσάς: Δεν θέλουμε η Αλβανία να καταντήσει προτεκτοράτο της Τουρκίας. Θέλουμε να έχει καλές σχέσεις με την Ελλάδα!
Συνέντευξη στον Σάββα Καλεντερίδη

Ερώτηση: Κύριε Καραμέλο, κατ’ αρχάς πείτε μας την γενική σας εντύπωση από την ενασχόλησή σας επί τριάντα χρόνια με την πολιτική στην Αλβανία.

Απάντηση: Είναι μια περίοδος της ζωής μου γεμάτη εντάσεις και οδυνηρές εμπειρίες, κυρίως γιατί η περιοχή της Κορυτσάς, στην οποία εκλέγομαι, δεν αναγνωρίζεται από το αλβανικό κράτος ως μειονοτική. Γι’ αυτό όλα ήταν πολύ δύσκολα. Όπως ξέρετε, η περιοχή Κορυτσάς έχει μεγάλη παράδοση και ο Ελληνισμός έχει εκεί βαθιές ρίζες. Στην περιοχή άνθισαν μεγάλα κέντρα πολιτισμού και εμπορίου, με πρώτο την Μοσχόπολη, όπου λειτούργησε το δεύτερο τυπογραφείο στα Βαλκάνια και η φημισμένη Ακαδημία της Μοσχόπολης. Επίσης από την περιοχή κατάγονταν πολλοί ευεργέτες του Ελληνισμού, απόδειξη της βαθιάς ελληνικότητας του τόπου.

 
Ερώτηση: Ποια είναι η κατάσταση του Ελληνισμού σήμερα στην περιοχή;

Απάντηση: Η περιοχή έχει μακρά χριστιανική παράδοση, η Ορθοδοξία είναι ριζωμένη στον τόπο, με απόδειξη τους δεκάδες βυζαντινούς ναούς. Παρότι επί καθεστώτος Χότζα, η Ορθοδοξία ήταν υπό διωγμό, απόδειξη ότι γκρέμισαν τη μεγαλύτερη εκκλησία της Κορυτσάς, του Αγίου Γεωργίου, ο κόσμος δεν έχασε την πίστη του. Σήμερα δε η ορθόδοξη κοινότητα είναι πολύ καλά οργανωμένη και ο Ελληνισμός τιμά τις χριστιανικές παραδόσεις με ευλάβεια.

Ερώτηση: Με το περιουσιακό τι γίνεται;

Απάντηση: Τις εκκλησιές τις είχε κρατικοποιήσει το καθεστώς Χότζα και ορισμένες τις είχε κάνει μουσεία. Μερικές παραμένουν μέχρι σήμερα μουσεία και δεν τις αποδίδει το κράτος σ’εκείνους που τις έχτισαν. Επίσης, όλες οι περιουσίες των μοναστηριών είχαν κρατικοποιηθεί επί Χότζα και τώρα δεν αποδίδονται στα μοναστήρια και την εκκλησία. Είναι αυτό ένα σοβαρό ζήτημα που μας απασχολεί. Επίσης, οι περιουσίες των πολιτών, που είχαν κρατικοποιηθεί επί Χότζα, όταν έπεσε το καθεστώς, δεν αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους αλλά μοιράστηκαν σε άλλους. Εμείς δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα με το ιδιοκτησιακό, γιατί η γη δεν έχει μεγάλη αξία στην περιοχή μας. Τα μεγάλα προβλήματα είναι στο θαλάσσιο μέτωπο, κυρίως στην περιοχή της Χιμάρας, που είναι μια καθαρά ελληνική περιοχή και με την απόδοση ελληνικών περιουσιών στους μεγάλους επιχειρηματίες, προσπαθούν να δημιουργήσουν ρήγμα στην αδιάσπαστη ενότητά της.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Ράμα ετοιμάζεται να περάσει νόμο στη βουλή, για να αμνηστεύσει τους κατόχους μαύρου χρήματος. Όλο αυτό το χρήμα το ρίχνουν σε τουριστικές επενδύσεις στην περιοχή της Χιμάρας.

 
Ερώτηση: Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε στην άσκηση των καθηκόντων σας ως βουλευτής στην εκλογική σας περιφέρεια αλλά και στην πρωτεύουσα, στα Τίρανα;

 
Απάντηση: Στην αρχή, από το 1992 μέχρι το 1996, ήταν πολύ δύσκολα. Το αλβανικό κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες, θεωρούσαν μεγάλη πρόκληση να μιλά κανείς για τον Ελληνισμό στην Κορυτσά. Την θεωρούσαν αλβανική πόλη και το νομό αλβανική περιοχή. Δεχόμασταν ασφυκτικές πιέσεις από το κράτος και από τις μυστικές υπηρεσίες. Τότε ήταν που έβαλαν στη φυλακή τα πέντε στελέχη της Ομόνοιας, ενώ και οι πιέσεις σ’ εμάς τους βουλευτές ήταν αφόρητες. Είχαμε αρχίσει να λειτουργούμε κρυφά τα ελληνικά φροντιστήρια και μας κυνηγούσαν. Βλέπετε, εκτός από τα 98 αναγνωρισμένα μειονοτικά χωριά, στις περιοχές Κορυτσάς, Πρεμετής, Χειμάρας και Λεσκοβικίου, είχε απαγορευθεί η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Και διψούσαμε να τη μάθουμε και να τη διδάξουμε στα παιδιά μας.

 
Ερώτηση: Ποια ήταν η αντίδραση του κόσμου στις προσπάθειές σας;

Απάντηση: Ο κόσμος στήριξε τον αγώνα μας. Ήθελε να ξαναβρεί τις ρίζες του, γι’ αυτό στήριξε τις προσπάθειες που κάναμε για την ελληνική εκπαίδευση. Μετά από αγώνες, λειτούργησε ξανά το Ελληνικό Προξενείο στην Κορυτσά, το 1998, ιδρύθηκαν και λειτούργησαν τα Εκπαιδευτήρια «Όμηρος», το 2002 και λειτουργούν ακόμα. Πριν λίγα χρόνια άνοιξε και λειτουργεί και το Λύκειο «Πλάτων». Και στα δύο εκπαιδευτήρια φοιτούν περίπου 650 μαθητές. Απόδειξη της στήριξης του κόσμου, είναι η εκλογή μου στην περιφέρεια Κορυτσάς από το 1994 μέχρι και σήμερα.

 
Ερώτηση: Σήμερα αντιμετωπίζετε προβλήματα στην άσκηση των καθηκόντων σας ως βουλευτής;

Απάντηση: Το όποια προβλήματα προέρχονται από τους εθνικιστικούς κύκλους. Δεν υπάρχουν πιέσεις από τις υπηρεσίες του κράτους, όπως γινόταν παλιά.

Ερώτηση: Ποιο είναι κατά την άποψή σας το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός της Αλβανίας σήμερα;

Απάντηση: Τα προβλήματα είναι τα εξής: Πρώτο, το περιουσιακό, γιατί αν σου αφαιρέσουν τη γη, σε κόβουν από τον τόπο σου. Δεύτερο, η αναγνώριση των Ελλήνων που κατοικούν εκτός των 98 αναγνωρισμένων μειονοτικών χωριών. Το αλβανικό κράτος θα πρέπει να επιτρέψει σε όλους τους πολίτες κατά την απογραφή, να δηλώσουν ελεύθερα την εθνική του ταυτότητα. Αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο αλλά και το ισχύον Σύνταγμα της Αλβανίας. Ευτυχώς, αυτό είναι από τους όρους που έχει θέσει η Ε.Ε., για να προχωρήσουν οι ενταξιακές διαδικασίες.

 
Ερώτηση: Τι σας ανησυχεί περισσότερο σήμερα στην Αλβανία;

Απάντηση: Η Αλβανία είναι μια χώρα που γεωγραφικά ανήκει στην Ευρώπη και πιστεύω ότι πρέπει να προσαρμόσει τις πολιτικές της, για να ενταχθεί στην Ε.Ε. Δεν ταιριάζουν στην ιστορία της Αλβανίας οι ισλαμιστικές οργανώσεις που δρουν ανεξέλεγκτα τα τελευταία χρόνια και τείνουν να αλλάξουν την πολιτισμική της φυσιογνωμία. Επίσης, μας ανησυχεί η έντονη παρουσία της Τουρκίας. Δεν θέλουμε να μετατραπεί η Αλβανία σε προτεκτοράτο της Τουρκίας. Θέλουμε να έχει άριστες σχέσεις με την Ελλάδα, για το συμφέρον της ελληνικής μειονότητας, των Αλβανών που ζουν στην Ελλάδα, αλλά και των δύο λαών γενικότερα. Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω τις ανησυχίες μου για τις ανθελληνικές εκπομπές των δύο μεγαλύτερων τηλεοπτικών σταθμών της Αλβανίας τον τελευταίο καιρό. Θέλουν να αλλάξουν την Ιστορία. Για παράδειγμα, θέλουν να παρουσιάσουν τη Μοσχόπολη. Προσπαθούν να παρουσιάσουν τα ελληνικά χωριά ως αλβανικά. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι υποκινούμενα από την κυβέρνηση Ράμα, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και θέλει να αποπροσανατολίσει τον κόσμο, με εθνικιστικές εκπομπές κυρίως εναντίον των Ελλήνων.

Γρηγόρης Καραμέλος

Γεννήθηκε το 1953 στο χωριό Σινίτσα Κορυτσάς.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων, στη Σχολή Φυσικών Επιστημών. Έλαβε το πτυχίο της Φυσικής και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο και πάλι από το Πανεπιστήμιο των Τιράνων.

Υπηρέτησε ως καθηγητής μέσης εκπαίδευσης σε λύκεια της περιοχής Κορυτσάς, ενώ δίδαξε επίσης και στο Πανεπιστήμιο Κορυτσάς.

Ασχολήθηκε με την πολιτική με την πτώση του καθεστώτος, το 1991, και εκλέχτηκε Αντιδήμαρχος Κορυτσάς από το 1994 μέχρι το 1996.

Στη συνέχεια πολιτεύθηκε με το κόμμα Ομόνοια και εκλέχτηκε βουλευτής Κορυτσάς από το 1997 μέχρι το 2005.

Το 2018 εκλέχτηκε και πάλι βουλευτής Κορυτσάς με το Κόμμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εργασίας από το 2009 μέχρι το 2010.

Από το 2010 μέχρι το 2011, διετέλεσε Διευθυντής στην Επιτροπή Πυρηνικής Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας της Αλβανίας.

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020

Njoftim i Ambasadës Greke në lidhje me lëvizjen e qytetarëve drejt Greqisë! - Ανακοίνωση της Ελληνικής Πρεσβείας σχετικά με τις μετακινήσεις πολιτών προς την Ελλάδα!

Η εικόνα ίσως περιέχει: σπίτι, ουρανός, φυτό, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες
NJOFTIM
Me Vendim të Përbashkët Ministror të Ministrave të Shëndetësisë, të Transportit dhe të Infrastrukturës, të Marinës Tregëtare dhe të Politikës Ishullore të Greqisë, u vendos:
1. Kufizimi i përkohshëm i fluturimeve ajrore me Shqipërinë, nga të gjitha aeroportet, me përjashtim të aeroportit ndërkombëtar ‘’Eleftherios Venizellos’’ të Athinës, për arësye të ruajtjes së shëndetit publik nga përhapja e COVID-19 në të gjithë territorin grek.
2. Kufizimi i përkohshëm i të gjitha linjave detare dhe rrugore me Shqipërinë, për arësye parandaluese dhe mbrojtjeje të shëndetit publik nga përhapja e mëtejshme e COVID-19 , si dhe ndalimi i hyrjes së personave nga Shqipëria në Greqi.
Përjashtohen nga ndalim-hyrja:
a. Qytetarët Grekë, poseduesit e Kartës së Posaçme të Identitetit të Homogjenit, posedues të lejes së qëndrimit si dhe persona që kanë vendbanimin kryesor apo qëndrimin e përhershëm të tyre në Greqi,
b. Kalimi i kamionëve për transport mallrash,
c. transporti i mallrave me anije,
d. hyrja e personave nëpërmjet kufijve tokësorë, për lëvizje të natyrës profesionale absolutisht të nevojshme, të cilat i vërtetojnë me dokumenta.
Masat e mësipërme mbeten në fuqi deri në datën 30.06.2020.
-------
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, αποφασίστηκε:
1. Ο προσωρινός περιορισμός των αεροπορικών συνδέσεων με την Αλβανία ως προς όλα τα αεροδρόμια, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την διάδοση του COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια.
2. Ο προσωρινός περιορισμός εν όλω των θαλασσίων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με την Αλβανία για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του COVID‐19, καθώς και η απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από την Αλβανία.
Εξαιρούνται από την απαγόρευση εισόδου:
α) Έλληνες πολίτες, κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς, κάτοχοι άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα,
β) η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
γ) η μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία,
δ) η είσοδος προσώπων, μέσω των χερσαίων συνόρων, για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με έγγραφα.
Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν μέχρι και τις 30.06.2020.

Ο τουρκικός «δάκτυλος» στα Τίρανα και η βούληση Ράμα για ΑΟΖ - Gishti” turk në Tiranë dhe vullneti i Ramës për marrëveshjen detare me Greqinë

Ο τουρκικός «δάκτυλος» στα Τίρανα και η βούληση Ράμα για ΑΟΖ

Σοβαρά εκτεθειμένη και υπόλογη απέναντι στην Αθήνα αφήνει την Αλβανία η αποκάλυψη και παραδοχή του απόστρατου πλέον ναυάρχου της Τουρκίας και εμπνευστή της «Γαλάζιας Πατρίδας» Τσ. Γιαϊτσί ότι η ακύρωση της Συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών Ελλάδας - Αλβανίας έγινε μετά από παρέμβαση της Τουρκίας.

Ο κ. Γιαϊτσί, σε συνέντευξή του στο Haberturk, περιέγραψε το ιστορικό της απροκάλυπτης τουρκικής παρέμβασης: «Το 2009, υπεγράφη συμφωνία ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, που αφορούσε στα δικαιώματα και της Αλβανίας στα νησιά της Αδριατικής. Η Ελλάδα χρησιμοποίησε προς όφελός της τα "πλευρικά" σύνορα. Εμείς στείλαμε κρυφίως την έκθεσή μας στην Αλβανία και προειδοποιήσαμε: "Σας εξαπατούν". Παρά την υπογραφή της συμφωνίας, η Αλβανία αντιτάχθηκε στην Ελλάδα και είπε: "Δεν είναι δίκαιο τα νησιά σας και η γη μου να έχουν τα ίδια δικαιώματα", ενώ ακύρωσε τη συμφωνία προσφεύγοντας στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Η Ελλάδα ήθελε επανειλημμένα τα νησιά να γίνουν αποδεκτά ως περιοχές με ισότιμη θαλάσσια δικαιοδοσία όπως η ηπειρωτική χώρα, αλλά δεν μπορούσε να πείσει ούτε την Αλβανία ούτε την Ιταλία. Ωστόσο, με τα ίδια επιχειρήματα προβάλλει αξιώσεις εναντίον της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο...»

Είναι η πρώτη φορά που Τούρκος αξιωματούχος παραδέχεται δημόσια ότι η επιχείρηση η οποία στήθηκε στην Αλβανία με την προσφυγή του τότε αρχηγού της αντιπολίτευσης και νυν πρωθυπουργού Έντι Ράμα στο Συνταγματικό Δικαστήριο που οδήγησε στην ακύρωση της Συμφωνίας, που είχε ήδη υπογραφεί από τους δυο υπουργούς Εξωτερικών, έγινε μετά από τουρκική παρέμβαση και καθοδήγηση.

Εξάλλου όλο το σκεπτικό της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου ακολουθεί την τουρκική επιχειρηματολογία. Και ο στόχος της Τουρκίας ήταν να μην υπάρξει συμφωνία οριοθέτησης σε ολόκληρη την περιοχή που να στηρίζεται στις αρχές του Δικαίου της Θάλασσας, όπως ήταν η Ελληνοαλβανική Συμφωνία του 2009.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Ε. Ράμα μιλώντας χθες στο Φόρουμ των Δελφών, είπε ότι η υπόθεση της οριοθέτησης δεν είναι εύκολη, ότι έχει υπάρξει πρόοδος και η Αλβανία έχει τη βούληση να προχωρήσει, αλλά έσπευσε να δηλώσει ότι αυτή η εκκρεμότητα δεν πρέπει να ενοχλεί καθώς όπως είπε η «Ιταλία και Ελλάδα αν και μέλη της Ε.Ε. τόσα χρόνια, μόλις τώρα μπόρεσαν να συνάψουν Συμφωνία για την ΑΟΖ».

Όμως ο κ. Ράμα απέφυγε να δώσει την οποιαδήποτε προοπτική για την επανέναρξη συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ο ίδιος φρόντισε να εκδιώξει από την κυβέρνηση του τον Ντμίτρι Μπουσάτι υπουργό Εξωτερικών ο οποίος έκανε τις συνομιλίες με τον Έλληνα ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά, σύμφωνα με τον οποίο είχε σημειωθεί μεγάλη πρόοδος.

Βεβαίως ποτέ δεν έγινε γνωστό αν αυτή η «πρόοδος» που επικαλείται και σήμερα ο πρώην υπουργός Εξωτερικών αφορά τις συνομιλίες που είχε μόνο με τον κ. Μπουσάτι ή εάν υπήρχε η ίδια αντίληψη και στο πρωθυπουργικό γραφείο. Γιατί εξάλλου υπήρχαν πληροφορίες ότι η εκπαραθύρωση του κ. Μπουσάτι έγινε με παρέμβαση της Άγκυρας προς τον κ. Ράμα, επειδή ακριβώς η Τουρκία δεν ήθελε να προχωρήσει η Συμφωνία με την Ελλάδα.

Πάντως ακόμη και τώρα, με τον κ. Ράμα να δηλώνει τη βούλησή του για συνέχιση των συνομιλιών, είναι προφανές ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάληξη σε συμφωνία. Οι συνομιλίες θα πρέπει να υπερπηδήσουν τον σκόπελο του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, που δεν απέρριψε απλώς τη συμφωνία λόγω μη έγκυρης εξουσιοδότησης των διαπραγματευτών που την υπέγραψαν, αλλά με την απόφασή του μπήκε και σε θέματα ουσίας (υπό την καθοδήγηση της κρυφής έκθεσης της Τουρκίας) και έτσι πλέον δίνεται η δυνατότητα στους Αλβανούς διαπραγματευτές να επικαλούνται προσχηματικά την απόφαση ώστε να διευρύνουν τις διεκδικήσεις τους έναντι της Αθήνας.

Και, φυσικά, πρόσθετο εμπόδιο είναι η μη συγκρότηση Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Αλβανία, το οποίο πλέον θα πρέπει να κρίνει την συνταγματικότητα της όποιας νέας Συμφωνίας. Και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, που είχε απορρίψει την Ελληνοαλβανική Συμφωνία, έχουν απολυθεί με κατηγορίες διαφθοράς.

Πάντως οι διαφορές με την Αλβανία δεν είναι μεγάλες και, ειδικά με την προεργασία που είχε γίνει επί Κοτζιά - Μπουσάτι, ουσιαστικά είχαν διαμορφωθεί οι «διορθώσεις» της συμφωνίας του 2009 που ζητούσαν οι Αλβανοί.

Και μετά από όλα αυτά, είναι μάλλον επιβεβλημένο η ελληνική κυβέρνηση να καλέσει άμεσα σε διαπραγματεύσεις τον κ. Ράμα ώστε να αποδειχθεί στο τραπέζι η ειλικρίνεια των προθέσεών του και η διάθεσή του να διαπραγματευθεί για τα συμφέροντα της χώρας του και όχι για την «κρυφή έκθεση» της Άγκυρας και του απόστρατου ναυάρχου Τ. Γιαϊτσί.

Liberal


...............................


Nga Nikos Meletis*

Deklaratat dhe pohimet e admiralit të larguar turk dhe frymëzuesit të “Atdheut Blu”, Cihat Yaycı, se anulimi i marrëveshjes për përcaktimin e zonave detare midis Greqisë dhe Shqipërisë është bërë pas ndërhyrjes së Turqisë, e lë Shqipërinë “në borxh” shpjegimesh ndaj Athinës.

Në një intervistë për Haberturk, Yaycı përshkroi historinë e ndërhyrjes së hapur turke: “Në vitin 2009 u nënshkrua një marrëveshje për ZEE midis Greqisë dhe Shqipërisë për të drejtat edhe të Shqipërisë në ishujt në Adriatik. Greqia përdori kufijtë “anësorë” në avantazhin e saj. Ne dërguam fshehtas raportin tonë Shqipërisë dhe paralajmëruam: “Po ju mashtrojnë”. Me gjithë nënshkrimin e marrëveshjes, Shqipëria kundërshtoi Greqinë, duke thënë: “Nuk është e drejtë që ishujt tanë dhe toka jonë të kenë të njëjtat të drejta”, ndërsa anuloi marrëveshjen duke e apeluar në Gjykatën Kushtetuese. Greqia ka kërkuar vazhdimisht që ishujt të pranohen si zona me juridiksion të barabartë detar si ato kontinentale, por nuk mund të bindte as Shqipërinë, as Italinë. Sidoqoftë, me të njëjtat argumente, ajo po ngre pretendime kundër Turqisë në Egje dhe në Mesdheun Lindor…”

Kjo është hera e parë që një zyrtar turk ka pranuar publikisht se operacioni në Shqipëri i iniciuar nga lideri i atëhershëm i opozitës dhe kryeministri aktual Edi Rama në Gjykatën Kushtetuese, e cila çoi në anulimin e marrëveshjes të nënshkruar tashmë nga dy ministrat e jashtëm, u bë pas ndërhyrjes dhe udhëzimit turk.

Për më tepër, i gjithë arsyetimi i vendimit të Gjykatës Kushtetuese ndjek argumentimin turk. Dhe qëllimi i Turqisë ishte të shmangte një marrëveshje demarkacioni në të gjithë rajonin bazuar në parimet e Ligjit të Detit, siç është Marrëveshja greko-shqiptare e vitit 2009.

Duke folur dje në Forumin Delphi, Kryeministri shqiptar Edi Rama tha se çështja e demarkacionit nuk ishte e lehtë, se ishte bërë përparim dhe se Shqipëria kishte vullnetin për të ecur përpara, por nënvizoi se kjo çështje nuk duhet të krijojë shqetësim pasi siç tha, edhe “Italia dhe Greqia, megjithëse anëtare të BE-së, pas kaq shumë vitesh, vetëm tani ishin në gjendje të arrijnë një marrëveshje për ZEE”.

Por z. Rama shmangu dhënien e çdo perspektive të mundshme për rifillimin e bisedimeve për demarkacionin e zonave detare. Ai u kujdes të mënjanonte nga qeveria e tij Ditmir Bushatin, Ministrin e Jashtëm i cili ishte në bisedime me Ministrin e Jashtëm Grek Nikos Kotzias, sipas të cilit ishte bërë përparim i madh.

Sigurisht, asnjëherë nuk u bë e ditur nëse ky “përparim” që ish-ministri i jashtëm i referohet sot, ka të bëjë me bisedimet që ai ka pasur vetëm me z. Bushati apo nëse ka pasur të njëjtin perceptim në zyrën e kryeministrit. Sepse, kishte edhe informacione se z. Bushati ishte larguar me ndërhyrjen e Ankarasë ndaj z. Rama, pikërisht sepse Turqia nuk donte që të vazhdonte Marrëveshja me Greqinë.

Sidoqoftë, edhe tani kur z. Rama deklaron gatishmërinë e tij për të vazhduar bisedimet, është e qartë se është shumë e vështirë të arrihet një marrëveshje. Bisedimet duhet të tejkalojnë problemin e Gjykatës Kushtetuese, e cila jo vetëm që hodhi poshtë marrëveshjen për shkak të mungesës së autorizimit të vlefshëm të negociatorëve që e nënshkruan atë, por vendosi gjithashtu për përmbajtjen e saj (nën drejtimin e raportit të fshehtë të Turqisë) dhe në këtë mënyrë, negociatorëve shqiptarë tani u është dhënë mundësia që t’i referohen vendimit për të zgjeruar pretendimet e tyre kundrejt Athinës.

Dhe, natyrisht, një pengesë shtesë është mos krijimi i një Gjykate Kushtetuese në Shqipëri, e cila tani do të duhet të gjykojë kushtetutshmërinë e çdo marrëveshjeje të re. Dhe mbase nuk është rastësi që shumica e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të cilët kundërshtuan marrëveshjen Greko-Shqiptare, janë larguar nga puna me akuza korrupsioni.

Sidoqoftë, dallimet me Shqipërinë nuk janë të mëdha dhe, veçanërisht me përgatitjen që kishte ndodhur gjatë kohës Kotzias-Bushati, “korrigjimet” e marrëveshjes së vitit 2009 të kërkuara nga shqiptarët ishin bërë në thelb.

Dhe pas gjithë kësaj, është detyrim për qeverinë greke që të ftojë menjëherë z. Rama të negociojë në mënyrë që të provojë në tryezë sinqeritetin e synimeve të tij dhe gatishmërinë e tij për të negociuar për interesat e vendit të tij dhe jo për “raportin sekret” të Ankarasë dhe Admiralit të larguar Cihat Yaycı.


gazetatema

Κυριακή Αγiων Πάντων. Η Αγάπη στον Χριστό Αρχιμ. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου!


Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020

Υπόμνημα προς την Ελληνική Κυβέρνηση με στόχο την ανάσχεση των ατοπημάτων της Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 2021» και την εξέταση της ανασύστασής της

Delaware – USA


http://www.professors-PhDs.com.
IHAHellas@gmail.com
June 10, 2020

Με τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη της εθνικής μας παλιγγενεσίας με την οποία θεμελιώθηκε η δημιουργία του νέου Ελληνικού κράτους, οι απανταχού Έλληνες αναμένουν έναν πανηγυρικό εορτασμό που θα τους εμφυσήσει ενθουσιασμό και υπερηφάνεια και θα τους οπλίσει με δύναμη και σθένος για την αντιμετώπιση των συνεχών προκλήσεων σε πολλαπλά φλέγοντα εθνικά θέματα. Με συνείδηση της δημιουργικής και ένδοξης μακραίωνης ιστορίας μας, από την αρχαιότητα ως το Βυζάντιο, από την Οθωμανική κατάκτηση ως τον Αγώνα της Εθνικής Ανεξαρτησίας και στη συνέχεια στα ηρωικά έπη που γράφτηκαν όλο τον εικοστό αιώνα, αναμένουμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να θέσει ένα νέο εθνικό όραμα βασισμένο στις διαχρονικές αξίες της παράδοσης μας και της ιστορίας μας, που θα χαλυβδώνει τον ελληνικό λαό να υπερασπίσει τα εθνικά του δίκαια, πάντοτε εν συνδυασμώ με το παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθαι και την εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας. 

Ωστόσο, «τα μηνύματα» που εκπέμπονται από μέλη της οργανωτικής επιτροπής για τον εορτασμό των 200 χρόνων από τον απελευθερωτικό αγώνα του ’21, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα αν στόχος της «Ελλάδα 2021» είναι η παραποίηση της ιστορίας, η δημιουργία στρεβλής αξιολόγησης των γεγονότων της Επανάστασηςτου 21 και η ύφανση ισοπεδωτικών και οικουμενικών αντιλήψεων με τελικό σκοπό την αποδόμηση της εθνικής μας ταυτότητας. Αμαυρώνοντας εμβληματικές μορφές του Αγώνα για την ανεξαρτησία, όπως του πρώτου κυβερνήτη της νεοσυσταθείσης Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, η «Ελλάδα 2021» φαίνεται πως επιχειρεί την αποδόμηση των σημείων αναφοράς του ελληνικού έθνους. Aναρωτιόμαστε ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούν αυτές οι εθνομηδενιστικές προσεγγίσεις σε βάρος του απαράμιλλου γεγονότος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 (https://www.kathimerini.gr/1080283/article/epikairothta/ellada/o-eortasmos-twn-diakosiwn-xronwn-apo-thn-ellhnikh-epanastash-h-shmasia-ths-e8nikhs-aytognwsias).  

Η προσπάθεια απαξίωσης του Καποδίστρια του πρώτου Κυβερνήτη του επαναστατημένου έθνους ως δήθεν δικτάτορα είναι υβριστική προς το ελληνικό έθνος. Οι ιστορικές πηγές μαρτυρούν ότι  ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ένας εξέχων  Έλληνας με διεθνή εμβέλεια και γνήσιο πατριωτισμό. Παραιτήθηκε από Υπουργός εξωτερικών της Ρωσικής αυτοκρατορίας, για να βοηθήσει αδέσμευτος τον Αγώνα του 1821. Εξελέγη Κυβερνήτης από την Εθνοσυνέλευση με έκτακτες εξουσίες, παραλαμβάνοντας χάος και καμένη γη, για να παραδώσει ανεξάρτητο κράτος. Ακόμη και ο μέγιστος εχθρός τού Αγώνα, ο Μέττερνιχ, παραδέχθηκε πως «ο Καποδίστριας είναι ο μόνος που δεν μπορείς να τον πιάσεις πουθενά, ως άδολος και αγνός του καθήκοντος σε όλα». Όταν ο Ελβετός  φίλος του Καποδίστρια Εϋνάρδος τού προσέφερε μία έπαυλη για να διαμείνει, δεν δέχτηκε την πολυτελή προσφορά, αν και ήταν κόντες, αλλά ζήτησε μόνο μία κάμαρη για τον ίδιον και μία για τον γραμματικό του και όλα τα χρήματα να δοθούν για τον Αγώνα· έδωσε όλη του την περιουσία για τον Αγώνα, μη κρατώντας τίποτα για τον ίδιο. Σε αυτόν τον απαράμιλλο πατριώτη Κυβερνήτη, ο κ. Αριστείδης Χατζής, μέλος της εθνικής επιτροπής «Ελλάδα 2021», απέδωσε τον χαρακτηρισμό του δικτάτορα, μαζί με άλλες αδιάντροπες παραποιήσεις της ιστορίας. Ο  Καποδίστριας εξελέγη με απόλυτη πλειοψηφία από την υπάρχουσα τότε Βουλή. Έκανε εκλογές τις οποίες κέρδισε με συντριπτικά ποσοστά  και σχεδίαζε να κάνει και άλλες στις οποίες και πάλι θα κέρδιζε, αλλά δολοφονήθηκε. Υπερασπιζόταν τον λαό τόσο από τις ιδιοτέλειες των  κοτζαμπάσηδων όσο και από τις δυτικές απολυταρχίες. Οργάνωσε το κράτος, πέτυχε την Ανεξαρτησία και διεύρυνε τα σύνορά του. Και τώρα παρουσιάζεται από τον κύριο Χατζή στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής «Ελλάδα 2021» ως ο κυβερνήτης που «κηρύσσει ουσιαστικά δικτατορία και το τέλος της Πρώτης Ελληνικής Δημοκρατίας»!

Για τους παραπάνω λόγους και υποστηρίζοντας το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ζητάμε από την κυβέρνηση της Ελλάδας, το 2021 να τιμήσουμε όχι μόνο τα 200 έτη από την Ελληνική Παλιγγενεσία, αλλά και τα 190 έτη από τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια (27.9.1831)με τις ακόλουθες ενέργειες:

α) Την προβολή της προσωπικότητας του Ιωάννη Καποδίστρια στα σχολεία, ιδιαίτερα κατά το έτος 2021, με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων,

β) την αξιοποίηση έγκριτων Ελλήνων και ξένων Καποδιστριολόγων, που γνωρίζουν εις βάθος (επιστημονικά) την προσωπικότητα και την προσφορά του Ιωάννη Καποδίστρια, 

γ) την κατασκευή και τοποθέτηση αγάλματος του Ιωάννη Καποδίστρια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τη μετονομασία σταθμού του ΜΕΤΡΟ σε «Ιωάννης Καποδίστριας», προτάσεις που αποτελούν άλλωστε δεσμεύσεις του Προέδρου της Βουλής κ. Κωνσταντίνου Τασούλα προς τον βουλευτή  Κέρκυρας κ. Δημήτριο Μπιάγκη, και

δ) τον καθορισμό της ημερομηνίας (27ης Σεπτεμβρίου) της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια, ως «ημέρα εθνικής μνήμης» από την Ελληνική Πολιτεία, αίτημα που έχει προ πολλού κατατεθεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας.  

Ζητάμε, επίσης, από την κυβέρνηση να απαλλάξει τον κύριο Αριστείδη Χατζή, αλλά και όσα μέλη στοχεύουν στην αποδόμηση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων σε αυτόν τον εορτασμό, από τα καθήκοντά τους στην επιτροπή «Ελλάδα 2021». Στα βιβλία τους είναι ελεύθεροι να γράφουν ό,τι θέλουν, ο καθένας κρίνεται.  Αλλά σε έναν εθνικό επετειακό εορτασμό δεν μπορεί κανείς να ασχημονεί σε βάρος  της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων. Αλλά δυστυχώς τα ατοπήματα και οι διαστρεβλώσεις δεν περιορίζονται στον κύριο Αριστείδη Χατζή. Είναι εμφανές ότι υπάρχει συνολικότερο πρόβλημα με τις επιλογές της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», που συντείνουν στο να είναι επωφελής η ανασύστασή της. Ηχηρή ένδειξη του προβλήματος είναι η παραίτηση της καθηγήτριας  Νεοελληνικής Ιστορίας του ΕΚΠΑ κυρίας Μαρίας Ευθυμίου, η οποία χαρακτήρισε την προσέγγιση της Επιτροπής 2021 ως ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΑΤΡΙΑ, σημειώνοντας ότι ακόμα και από το σήμα της «Ελλάδας 2021» απουσιάζει η σημαία. Ο χαρακτηρισμός ήταν μάλλον επιεικής, καθώς η επιτροπή έχει προβεί και σε άλλες ενέργειες που ΑΠΟΜΕΙΩΝΟΥΝ την ιστορία του ελληνικού έθνους. Συγκεκριμένα, ξστον επίσημο ιστότοπο της Επιτροπής www.greece2021.gr παρουσιάζεται ενότητα με επικεφαλίδα «200 χρόνια Έλληνες». Η ενότητα αυτή αναφέρεται στους «Έλληνες που άφησαν το αποτύπωμά τους στον κόσμο τα τελευταία 200 χρόνια». Γιατί λοιπόν δεν επιλέγεται ένας τίτλος που να δηλώνει αυτό, δηλαδή « Νεοέλληνες κατά τον 19ο και 20ο αιώνα»; Προς τι η παραποίηση; Η επικεφαλίδα «200 χρόνια Έλληνες» ακρωτηριάζει τα χιλιάδες χρόνια δημιουργίας του ελληνικού πολιτισμού, διαστρεβλώνει την ιστορία αυθαίρετα χωρίς καμία ιστορική βάση, δημιουργώντας την ψεύτικη εντύπωση ότι το έθνος έχει δήθεν ζωή 200 χρόνια!  Τι ύβρις! Γνωρίζουμε ότι μέλη της Επιτροπής υποστηρίζουν αυτές τις απόψεις. Όμως σας διαβεβαιώνουμε ότι ο Ελληνισμός έχει πλήρη συνείδηση της μακραίωνης πορείας του και μόνο απαξιώνεται η Επιτροπή από τέτοιου είδους λαθροχειρίες. Την ίδια λαθροχειρία διαπράττει και η επικεφαλίδα «Η Ελλάδα σήμερα, μετά από μια πορεία 200 χρόνων», αντί του  τίτλου « Τα επιτεύγματα του Νεοελληνικού κράτους τα τελευταία 200  χρόνια». Να θυμήσουμε, λοιπόν, για ακόμα μία φορά  στην Επιτροπή αυτή ότι « Η Ελλάδα σήμερα έχει διατρέξει πορεία χιλιάδων χρόνων και όχι διακοσίων»: Θουκυδίδης, «Ιστορίαι» [2.41.1] «Ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι». 

Αναμένουμε από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη να λάβει άμεσες πρωτοβουλίες για την ανασύσταση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»,  διασφαλίζοντας τον πατριωτικό και εθνικό χαρακτήρα που αρμόζει στον επετειακό εορτασμό των διακοσίων  χρόνων από το 1821 και στον ελληνικό λαό που τον εξέλεξε πρωθυπουργό. Οι Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδας είναι περήφανοι για την εθνική τους ταυτότηταΖητούμε η κυβέρνηση της Ελλάδας να επανορθώσει άμεσα και αμέσως το ατόπημά της στη σύνθεση της επιτροπής “Ελλάδα 2021”, ώστε να μην συμβεί το δυσάρεστο να εορτάζει απομονωμένη  με την  Επιτροπή της ουδετεροπατρίας τον Αγώνα του 1821, ενώ ο υπερήφανος ελληνικός λαός και η Ομογένεια να βρίσκονται  απέναντι, τιμώντας και εορτάζοντας τα Διακόσια Χρόνια 1821-2021, όπως αρμόζει στους ήρωες και στους μάρτυρες της Επανάστασης, οι οποίοι θυσιάστηκαν «για του Χριστού την πίστιν την αγία και της πατρίδος την ελευθερίαν», τιμώντας την ελληνική σημαία και τον σταυρό της.

Αξιώνουμε την  άμεση ανταπόκριση  της Ελληνικής κυβέρνησης  στα αιτήματά μας. Δεν θα ανεχθούμε καμία ταπείνωση. Δεν θα σταματήσουμε ούτε μία μέρα να καταγγέλουμε δημόσια κάθε εθνομηδενιστική   διατύπωση και ενέργεια.  Η κυβέρνηση που διόρισε την επιτροπή «Ελλάδα 2021» φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτήν. Ο Ελληνισμός όλος προσδοκά να γιορτάσει την μακραίωνη ιστορία του Ελληνικού έθνους  και τα 200 χρόνια από την Εθνική ανεξαρτησία του με την λαμπρότητα που αρμόζει σε αυτόν τον απαράμιλλο Αγώνα του 1821. 

Με αίσθηση εθνικού καθήκοντος,

Ιnternational Ηellenic Αssociation (IHA)

Υπογραφές

Αλεβίζος Γιάννης, Φυσικός, 7ο Γενικό Λύκειο Αθηνών,  Ελλάς

Αλμπούρα Ευστρατία, MScPsy, Αθήνα, Ελλάς

Αμπατζόγλου Ιωάννης, MSc, PhD, Medical Physicist & Radiation Physicist, Head of the Medical Physics Department, University General Hospital of Alexandroupolis, Ελλάς

Αναγνωστόπουλος Σταύρος Α., Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Αθήνα, Ελλάς

Αναγνώστου Σπύρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάς

Ανδρεάτος Αντώνιος, Καθηγ. Πληροφορικής, Σχολή Ικάρων, Αθήνα, Ελλάς 

Αργυρού Φανούλα, Ερευνήτρια/δημοσιογράφος/συγγραφέας, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Αρωνιάδου-Anderjaska Βασιλική, Ph.D, Καθηγήτρια Νευροεπιστημών, Μαίρυλαντ, ΗΠΑ

Βαρδουλάκης Αντώνιος Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάς

Βασιλειάδης Δαμιανός, Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας, Αθήνα, Ελλάς

Βασιλείου Ιωάννης, Ομότ. Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάς

Βιδάλης Μιχαήλ Α., Αρχιτέκτων Μηχανικός, MArch., Διδάκτωρ Αστικής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ελλάς

Βουδριάς Ευάγγελος, Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Γεωργιάδης Γεώργιος, Υποστράτηγος  ε. α., Πρόεδρος Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης, Πολιτικός Μηχανικός από Δ. Π. Θρακης

Γεωργιάδης Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάς 

Γεωργουδάκης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχ/κός, Καθηγητής τ.ΤΕΙ Πάτρας, Ελλάς

Γιαλτουρίδης Γεώργιος, New England Risk Solutions LLC, Westwood, MA, ΗΠΑ

Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάς

Γκατζούλη Νίνα, former Professor of Humanities, Classics and Italian, University of New Hampshire, ΗΠΑ 

Δημητρόπουλος Νίκος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, Πρόεδρος Αχέπα Κέρκυρας, Ελλάς

Δημούτσος Ι. Ανδρέας, Ph.D., Αθήνα, Ελλάς

Δρίτσος Στέφανος Η., Ομότ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάς

Ευθυμίου Μαρίκα, Συνταξιούχος, πρώην στέλεχος τραπέζης, Θεσσαλονίκη, Ελλάς

Ευθυμίου Παύλος Ν., Ομότ. Καθηγητής ΔΦΠ, ΑΠΘ, Ελλάς

Ζάγκρης Νικόλας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάς

Ηλιοπούλου-Γεωργουδάκη Ιωάννα, Βιολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάς

Καδόγλου Τριανταφυλλιά, ΕΔΙΠ, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάς

Κακούλη Θωμαΐς, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοτεχνολογίας Περιβάλλοντος και Διευθύντρια Έρευνας, enviroCORE, Department of Science and Health, Institute of Technology Carlow, Ιρλανδία

Καλλιανιώτης Ἰωάννης Ν., Ph.D., Καθηγητής Διεθνῶν Χρηματοδοτήσεων, Πανεπιστημίου Scranton, PA, ΗΠΑ

Καραδημητρόπουλος Ιωάννης, Συντ/ρχης ε.α., Προϊστάμ. Συστημ. Schengen EU, Στρασβούργο, Σύμβουλος ΝΑΤΟ, Kehl, Γερμανία

Καραΐσκος Κώστας, Εκπαιδευτικός ΜΕ, Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής, Ελλάς

Καρακίτσιος Ελευθέριος, Πρωτ/ρος- Καθηγητής Δρ.Θ.- Α. Π. Θεσσαλονίκης Μακεδονίας -ΕΛΛΑΣ

Καραμήτσος Δημήτριος, Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ, Συγγραφέας, Θεσσαλονίκη, Ελλάς

Καραντζίκος Αθανάσιος, Αντιστράτηγος εα, Πρόεδρος της Ο/21 Μακεδονίας-Θράκης

Καραφωτιάς Παναγιώτης Ι., Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Ελλάς

Κατηφόρης Βασίλειος Χ., PhD, Professor Emeritus, Dept. of Mathematics, SUNY Potsdam, NY, ΗΠΑ

Κελεσίδης Βασίλειος, Ph.D., τ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Ελλάς

Κολοβός Αλέξανδρος, Ph.D., SpaceTimeWorks, San Diego, CA, ΗΠΑ

Κόντης Ιωάννης, Υποστράτηγος ε.α., Θεσσαλονίκη – Ελλάς

Κοντογιαννίδης Νικόλαος, PhD, PE, Senior Electrical Engineer, Jacksonville, FL, USA

Κοτρότσιος Παύλος, Φιλαδέλφεια-ΗΠΑ

Κουμάκης Λεωνίδας, Νομικός, Συγγραφέας, Ελλάς

Κουρούμαλης Ηλίας, Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Παν. Κρήτης, Ελλάς

Κουτσούκος Πέτρος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ελλάς

Κυριακού Γεώργιος, Καθηγητής ΔΠΘ, Ξάνθη, Ελλάς

Κώστα-Τσολάκη Μαγδαληνή, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάς

Λαμπρινάκης Δημοσθένης, Υποστράτηγος ε.α., Θεσσαλονίκη – Ελλάς

Λαμπρινάκη Θέκλα, Θεσσαλονίκη – Ελλάς

Λεβεντούρη Θεοδώρα, Καθηγήτρια Φυσικής, Διευθύντρια Ιατρικής Φυσικής, Διευθύντρια Κέντρου Φυσικής Βιοιατρικών Υλικών, Πανεπιστήμιο Florida Atlantic Boca Raton, ΗΠΑ

Λιώλιος Αστέριος, Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Ξάνθη, ΕΛΛΑΣ

Λυριντζής Ιωάννης, Ph.D. Professor of Archaeometry, University of the Aegean, Dept. of Mediterranean Studies, Director Laboratory of Archaeometry (Founder) and the Research Center of Yellow River Cultures, Ελλάς

Μανιάς Στέφανος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάς

Μάνιος Ιωάννης Κ., Υποπτέραρχος / Ιατρός, Ελλάς

Μελακοπίδης Κώστας, τ. Αναπλ. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

Μεταλληνός Γ. Δημήτρης, Δρ. Ιστορίας, Κέρκυρα,, Ελλάς

Μοσχοβάκης Αντώνης , M.D., Ph.D., Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελλάς

Μπακάλης Ναούμ, τέως Διευθυντής Ερευνών Θεωρητικής Χημείας / άμισθος Ιερεύς, Αθήνα, Ελλάς.

Μπαλόγλου Γιώργος, Μαθηματικός, πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής πολιτειακού πανεπιστημίου Νέας Υόρκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάς

Μπαλτατζής Παναγιώτης, Ιατρός, Βαλτιμόρη Μαίρυλαντ, ΗΠΑ

Μωραΐτης Νικόλαος Λ., Ph.D., Διεθνείς Σχέσεις-Συγκριτική πολιτική- Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ, Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, ΗΠΑ

Νατσιός Δημήτρης, Δάσκαλος Θεολόγος, Κιλκίς, Ελλάς

Νιάρχος Πάνος, Συνταξιούχος Διευθυντής Προσωπικού, Indiana University, Πρώην Κυβερνήτης ΑΧΕΠΑ Indiana, ΗΠΑ

Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας, LMU, Μόναχο, Γερμανία

Νούτσης Κωνσταντίνος, Ιατρός Δερματολόγος, τ. Συντονιστής Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Ευαγγελισμός Αθηνων, Ελλάς

Ντόκος Σωκράτης, PhD, Associate Professor, Graduate School of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering, Σύδνεϊ, Αυστραλία

Οικονομίδης Σπύρος, Καθηγητής Διοικητικών Επιστημών, California State University, ΗΠΑ

Όκος Αντώνιος, MD, Seattle, WA, ΗΠΑ 

Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος, PhD Γναθοχειρουργός,Υποστράτηγος εα, πρώην Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Ελλάς

Παπαδοπούλου Μαρία Απ., Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός, Ερευνήτρια-Συγγραφέας, Ελλάς

Παναγόπουλος Αλέξιος, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Βελιγράδι

Πανοσκάλτσης Βασίλης, Καθηγητής, ΔΠΘ, Ξάνθη, Ελλάς

Παπαγιάννης Γρηγόριος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας ΔΠΘ, Κομοτηνή, Ελλάς

Παπαδόπουλος Δημήτριος Π., Ομότ. Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ, Ξάνθη, Ελλάς

Παπαδόπουλος Κυριάκος, Καθηγητής Χημικής Μηχανικής, Tulane University, New Olreans, ΗΠΑ

Παπαδόπουλος Νικόλαος Θ., Ομότ. Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάς

Παπακώστας Στέφανος, Τέως καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ελλάς

Παπαμαρινόπουλος Σταύρος Π., Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάς

Παραρά Πολυβία, Ph.D. Διδάκτωρ Ελληνικών Σπουδών, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Μαίρυλαντ, ΗΠΑ

Πελεκάνος Νίκος, Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάς

Πελίδου Συγκλητική, Επ. Καθηγ. Νευρολογίας, Παν. Ιωαννίνων, Ελλάς

Πουλαρίκας Αλέξανδρος, PhD, Ομότ. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αλαμπάμας, ΗΠΑ

Ρήγας Αλέξανδρος, Ομότιμος Καθηγητής ΔΠΘ, Ελλάς

Ρήγος Ευάγγελος, Master Mariner, Pace University, BBA, NY., ΙΗΑ Director, Ελλάς

Σαραντόπουλος Αθανάσιος, PhD, MBA, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Γλυφάδα Αττικής, Ελλάς

Σεφερίδης Ηλίας Νικ.,  Νομικός, Δικαστικός, Ελλάς

Σίδερης Κοσμάς Κ., Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, Ξάνθη, Ελλάς

Σίνη Μάρθα, Ξεναγός – Πολιτιστικές εκθέσεις, Μέλος ιδρυτικού συμβουλίου ΗΗΜΜ, 

Βαλτιμόρη, Μαίρυλαντ, ΗΠΑ 

Σπαθόπουλος Θεόδωρος, Dr. -Ing. In Aerospace, τ. Δντης, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, Αθήνα, Ελλάς

Σταμπολιάδης Ηλίας, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός, τ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Ελλάς

Σωτηροπούλου Γεωργία, Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάς 

Ταγκαλάκης Γεώργιος, Ph.D., Αθήνα, Ελλάς

Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος, Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάς

Τριανταφύλλου Γεωργία, Ph.D., Princeton, New Jersey, ΗΠΑ

Τοκμακίδης Σάββας, Ομότ. Καθηγητής ΔΠΘ, Κομοτηνή, Ελλάς

Τσατσανίφος Χρήστος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αθήνα, Ελλάς

Τσιτσιμπίκος Χαράλαμπος, Αντιστράτηγος ε.α –Επίτιμος ΒΥ/ΓΕΣ. Πολιτικός Μηχανικός του ΑΠΘ. Απόφοιτος ΑΣΟΕΕ/Τμήμα Διοίκησης, Ελλάς

Τσιώτας Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάς

Φούφα Ελένη, Σ., Professor English/Humanities, SUNY ERIE, Buffalo, ΗΠΑ

Φυτρολάκης Νικόλαος, Ομότ. Καθηγητής ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάς

Φωτόπουλος Σπυρίδων, τ. Καθηγητής τμ. Φυσικής, Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάς

Χαλαμανδάρης Παντελής, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μπράντον, Καναδάς


Χαλδούπης Χρήστος, τ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης,
Ηράκλειο, Ελλάς

Χατζόπουλος Ιωάννης Ν., MSCE, PhD, Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, τ. καθηγητής Πανεπιστημίου CSUF, USA, Πύργοι Θερμής-Λέσβος, Ελλάς

Πηγή: INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION