Ενίσχυση του έργου!

Ενίσχυση του έργου!

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Το 1920-1921, όταν και έκλεισαν, τα Ελληνικά Σχολεία Κορυτσάς είχαν 2300 μαθητές ενώ τα αλβανικά 300!- Në vitin 1920-21, kur dhe u mbyllën, shkollat greke të Korçës kishin 2300 nxënës, ndërsa ato shqiptare mezi numëronin 300! Tο σημαντικότερο έγκλημα κατά του ελληνισμού στη Β. Ήπειρο ήταν, σύμφωνα με τον Δυρραχίου, το κλείσιμο των Ελληνικών Σχολείων της Κορυτσάς, όταν «…τό παρελθόν εἰσέτι ἔτος (1920-1921) τά ἑλληνικά Σχολεῖα τῆς πόλεως Κορυτσᾶς ἠρίθμουν 2300 μαθητάς μέ 45 διδασκάλους καί μάλιστα ὑπό Ἀλβανικόν καθεστώς, ἐν ᾧ τά Ἀλβανικά Κυβερνητικά Σχολεῖα ἠρίθμουν μαθητάς ὄχι πλείονας τῶν 300…»

[788] Α.Υ.Ε., 1925 Φ. Β/35, 10, Ειδικός Φάκελος Αλβανικής Εκκλησίας, (Έκθεση του Πατριαρχικού Εξάρχου Κορυτσάς Ιακώβου σχετικά με την κατάσταση στην Κορυτσά).
----
Πηγή: Πέτρος-Εμμανουήλ Κλ. Οικονομόπουλος, Ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος ο από Δυρραχίου (Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ-Τμ. Θεολογίας), σελ. 157.


......................................................................................................
Krimi më i rëndë kundër helenizmit në Epirin e Veriut, ishte, sipas Episkopit të Durrësit, mbyllja e shkollave helene në Korçë kur "..... vitin e kaluar (1920-1921) shkollat Greke të qytetit të Korçës numëronin 2300 nxënës me 45 mësues dhe kjo nën pushtetin Shqiptar  ndërsa shkollat shtetërore shqiptare nuk numëronin më tepër se 300 nxënës....". 

[788] Α.Υ.Ε., 1925 Φ. Β/35, 10, Dosje e veçantë e Kishës Shqiptare (Raport i Eksrkut Patriarkal të Korçës Jakovit, në lidhje me situatën në Korçë). 
Burimi: Petro Emmanouil Kl. Oikonomopoulos. Mitropoliti i Mitilinit Jakovi nga Durrësi, Temë Doktorature UATH Dega Teologji fq 157 . 


Κορυτσά, 1921. Η αλβανική κυβέρνηση αποφασίζει το κλείσιμο των ελληνικών σχολείων και καταλαμβάνει τα σχολεία που υπήρχαν στην αυλή της Ι. Μητροπόλεως.
Πηγή: Γλαβίνα Απ., Ο μητροπολίτης Δυρραχίου Ιάκωβος και οι δραστηριότητες του για το εκκλησιαστικό ζήτημα της Αλβανίας, βλ.: Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, Τ. Η', εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1986.

Korçë 1921: Qeveria Shqiptare vendos mbylljen e shkollave helene dhe merr në zotërim shkollat që ndodheshin në Mitropolinë e Shenjtë të Korçës. Raporti i Mitropolitit të Durrësit Jakov. 
https://vlahofonoi.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: