Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Ρήματα Ζωής: Φανέρωση και αποκάλυψη - Fjalë Jete: Shfaqja dhe zbulesa!

Εννοείται όμως ότι για να είναι ο γάμος μία φανέρωση και μία αποκάλυψη του γάμου του Χριστού με την Εκκλησία, πρέπει οι σύζυγοι συνεχώς να ξεπερνούν τον παλαιό άνθρωπο που κρύβουν μέσα τους, να σταυρώνουν τον εγωισμό και τα πάθη τους και να αποκτούν σε βάθος την αγία αρετή της ταπεινοφροσύνης. Από την άποψη αυτή ο Γάμος είναι μία συμμετοχή στο θάνατο και την ανάσταση του Χριστού.


Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης) 

Por nënkuptohet se që të jetë martesa një shfaqje dhe një zbulesë e martesës së Krishtit me Kishën, duhet që bashkëshortët vazhdimisht të tejkalojnë njeriun e vjetër që fshehin brenda tyre, të kryqëzojnë egoizmin dhe pasionet e tyre dhe të pronësojnë në thellësi virtytin e shenjtë të përulësisë. Nga kjo pikëpamje Martesa është pjesmarrja në vdekjen dhe Ngjalljen e Krishtit. 
Jerond Georgio Grigoriati (Kapsani)
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: