Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Τι πρέπει να λέμε όταν ανάβουμε ένα κερί; - Çfarë themi kur ndezim një qiri?Οταν ανάβουμε το κεράκι μας, με πολύ ευλάβεια, προσευχόμενοι μπορούμε να λέμε: »Χριστέ μου, είσαι το φως του κόσμου.
Βοήθησέ με ώστε και η ζωή μου να λιώνει από αγάπη προς τον πλησίον μου και να φωτίζει σαν το ταπεινό φως αυτού του κεριού».
Ο αγαπών τον Θεόν, ως πεπληρωμένη έχων την εαυτού καρδίαν εκ της θείας αγάπης, αγαπά τους εχθρούς αυτού, ευλογεί τους καταρωμένους αυτόν, καλώς ποιεί τους μισούντας αυτόν και προσεύχεται υπέρ των επηρεαζόντων και διωκόντων αυτόν.
Ενέργεια και απόδειξις της προς τον Θεόν τελείας αγάπης εστίν η γνησία δι” ευνοίας προς τον πλησίον διάθεσις.
Εν τούτω εγνώκαμεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έθηκε και ημείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς ημών τιθέναι.
Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Η αγάπη παρρησίαν δίδωσιν εν τη ημέρα της κρίσεως.
Kur ndezim qirinjtë tanë, me shumë besim, duke u lutur mund të themi:
“Krishti im, je drita e botës. Më ndihmo që dhe jeta ime të tretet nga dashuria për të afërmin dhe të ndriçojë si drita e përulur e këtij qiriri”

Ai që do Zotin, e ka të mbushur zemrën e tij me dashurinë hyjnore, i do armiqtë e tij, bekon ata që e mallkojnë, ju bën mirë dhe ata sa e urrejnë dhe lutet për ata sa e ngacmojnë dhe e përndjekin.

Veprim dhe vërtetim i dashurisë së përsosur ndaj Zotit është predispozita origjinale pozitive ndaj të afërmit.

Me këtë njohëm dashurinë, që ai jetën e tij e dha për ne dhe ne kemi detyrim ta japim atë për jetën e vëllezërve tanë.


Dashuria mbulon shumë mëkate. Dashuria fal guxim gjatë ditës së gjykimit.

Δεν υπάρχουν σχόλια: