ΤΙ ΜΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Çfarë na pengon në plotësimin e urdhëresave të Zotit?


ΤΙ ΜΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;

Πόσο αληθινός είναι ο Αγιοπνευματικός και ποιμαντικός λόγος τού Αγίου Ιωάννου τής Κροστάνδης: “Τι σε εμποδίζει από την εκπλήρωση των εντολών του Χριστού; Η σάρξ και ο κόσμος! Δηλαδή η ευχάριστος τροφή και το ποτόν, τα οποία κάμουν την καρδίαν οκνηράν και παχυλήν – και η επιθυμία κομψού ενδύματος και καλλωπισμού ή διακρίσεων και αμοιβών· αν το ένδυμα και ο άλλος στολισμός είναι καμωμένα από πολύ ωραία, χρωματιστά και μεταξοΰφαντα υφάσματα, φροντίζομεν και μεριμνώμεν όπως μη τα λερώσωμεν και τα σπιλώσωμεν ή τα σκονίσωμεν και τα βρέξωμεν, ενώ η μέριμνα και η φροντίς πώς να ευαρεστήσωμεν εις τον Θεόν με τας σκέψεις, τους λόγους και τα έργα εξαφανίζονται, η δε καρδία τότε ζει διά τα ενδύματα και τους καλλωπισμούς και καθ' ολοκληρίαν καταπιέζεται από αυτά και παύει να μεριμνά περί του Θεού και της ενώσεώς της μετ' Αυτού...Αγωνίζου εναντίον κάθε κοσμικού δελεάσματος και φρόντιζε με όλην την δύναμην διά την σωτηρίαν τής ψυχής σου και των ψυχών των άλλων”! 
Αν θέλουμε να είμαστε τέκνα των Αγίων, και φυσικά θέλουμε και το επιδιώκουμε, δεν έχουμε παρά να βαδίσουμε την πεπατημένη Αποστολική οδό, την οποία βάδισαν οι Πατέρες μας και που μας οδηγεί στη θριαμβεύουσα Εκκλησία μας, κάνοντας απόλυτη υπακοή στον Αποστολικό λόγο, ό, τι και αν αυτό συνεπάγεται και μας κοστίσει. 


Çfarë na pengon në plotësimin e urdhëresave të Zotit?


Sa e vërtetë është fjala pimantike dhe shpirtore e Shën Joanit të Krostandës: “Çfarë të pengon nga përmbushja e urdhëresave të Krishtit?
Trupi dhe bota! Dmth ushqimi i këndshëm dhe pija, të cilat e bëjnë zemrën dembele dhe të trashë- dhe dëshira e veshjes me stil dhe e zbukurimit ose vlerësimi dhe shpërblimi, nëse veshja dhe stolia janë të bëra nga beze shumë të bukura, me ngjyra dhe të mëndafshëta, përkujdesemi që të mos i ndotim dhe ti përdhosim ose të plurhosen dhe të lagen, ndërsa përkujdesja  jonë se si do të kënaqim Zotin me mendimet, fjalët dhe veprat zhduket, ndërsa zemra atëhere jeton për veshjet dhe zbukurimet dhe plotësisht dhunohet nga ato dhe ndalon së përkujdesuri për Zotin dhe bashkimin me Atë... Lufto kundër çdo tërheqje të botës dhe përkujdesu me të gjithë forcën tënde për shpëtimin e shpirtit tënd dhe të shpirtrave të tjerë!”

Nëse duam që të jemi fëmijë të Shenjtorëve, dhe sigurisht duam dhe e synojmë, nuk kemi çtë bëjmë tjetër veçse të ecim në rrugën e shkelur Apostolike, të cilën e ndoqën Etërit tanë dhe që na çon në Kishën tonë triumfale, duke bërë bindje të plotë në fjalën Apostolike, me të gjitha sa ajo përfshin dhe me çdo kosto që ajo ka.

Σχόλια