Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Ο πραγματικός πληθυσμός των Μουσουλμάνων Τσάμηδων ανά χωριό στη Θεσπρωτία (4 πίνακες) - Popullsia reale e myslymanëve çamë në zonën e Thesprotisë (4 Tabela)


Επίσημα έγγραφα, που δημοσίευσε την εποχή εκείνη ο Χαρίτων Κ. Λάμπρου, αποκαλύπτουν την αναλογία των Μουσουλμάνων Τσάμηδων έναντι του ελληνικού στοιχείου της Θεσπρωτίας την περίοδο της Κατοχής και αποστομώνουν τις προκλητικές αιτιάσεις αλβανικών κύκλων, που θέλουν να δημιουργήσουν ζήτημα Τσάμηδων. Σε σύνολο 61.329 κατοίκων της Θεσπρωτίας οι 44.668 ήταν Χριστιανοί και οι 16.661 (δηλ. το 27%) Μουσουλμάνοι Τσάμηδες. Στην επαρχία Θυάμιδος, στην οποία ανήκε και η
περιοχή Φιλιατών,
περισσότεροι Μουσουλμάνοι,841, κατοικούσαν στους Φιλιάτες. Ο Παραπόταμος είχε762 Μουσουλμάνους, η Λιόψη 654, η Βρυσέλα 616, το Κούτσι και η Κότσικα 591, η Λάκκα 573, η Φασκομηλιά 428, ενώ άλλα χωριά είχαν μικρότερο αριθμό Μουσουλμάνων. Στην επαρχία Μαργαριτίου οι πιο πολλοί Μουσουλμάνοι, 1434, υπήρχαν στο Μαργαρίτι.Η Μαζαρακιά είχε 1434 Μουσουλμάνους, η Καταβόθρα 542, το Κουρτέσι 434, το Καρτέρι 243 και η Πέρδικα 130.  Στην επαρχία Παραμυθιάς οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι, 509, κατοικούσαν στην Παραμυθιά. Στο Καρβουνάρι υπήρχαν 297 Μουσουλμάνοι, στο Νεοχώρι 286, στην Δράγανη 285, στο Γαρδίκι 270, στο Ζερβοχώρι 229, στην Ψάκα 84 και στην Γκρίκα 23. Οι αδιάψευστοι αριθμοί στους παρακάτω αναλυτικούς στατιστικούς πίνακες του πληθυσμού της Θεσπρωτίας, είναι πλήρως διαφωτιστικοί.  

Dokumenta zyrtarë, që ka publikuar shumë kohë më parë Hariton K Lambrou zbulojnë analogjinë e Çamëve Myslymanë kundrejt elementit grek në Thesproti gjatë periudhës së pushtimit dhe përgjigjen njëherë e mirë ndaj pretendimeve të qarqeve shqiptare, që duan të krijojnë çështë Çame. Në total 61329 banorë të Thesprotisë 44668 ishin të krishterë dhe 16661 (dmth 27%) çamë mylsymanë. Në zonë e Thiamidhos e cila përfshinte dhe zonën e Filiatës, më tepër myslymanë rreth 841, banonin në Filiatë. Parapotami kishte 762 myslymanë, Liopsi 654, Vrisela 616, Kuçi dhe Kocika 591, Lakka 573, Faskomilia 428, ndërsa fshatrat e tjera një numër më të vogël myslymanësh. Në zonën e Margaritit shumica e myslymanëve, 1434, ishin në Margarit. Mazarakia kishte 1434 myslymanë, Katovothra, 542, Kurtesi 434, Karteri 243 dhe Perdhika 130. Në zonën e Paramithisë më të shumtët e myslymanëve 509 banonin në Paramithi. Në Karvunari ekzistonin 297 myslymanë, në Neohori 286, në Dhragani 285, në Gardhiki 270 në Zervohori 229, në Psaka 84 në Grika 23. Numrat e papërgënjeshtrueshëm në tabelat e mëposhtme statistikore të popullsisë së Thesprotisë janë mëse ndriçues.  
http://katoci.blogspot.al/2016/08/4.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: