Κυριακή 26 Αυγούστου 2018

Ο Γεώργιος Καστριώτης έγραψε....-Gjergj Kastrioti shkroi....

΄
"Οι προπατέρες ημών ήσαν Ηπειρώτες, εκ των οποίων ηγέρθει εκείνος ο Πύρρος του οποίου την ορμήν οι Ρωμαίοι μόλις ηδυνήθησαν να αντικρούσουν"

Γεώγιος Καστριώτης Σκεντέρμπεη


"Etërit tanë ishin Epirotë, nga të cilët u ngrit ai Pirroja, vrullin e të cilit Romakët sapo mundën që ta përballonin"
Gjergj Kastrioti Skenderbeu

Δεν υπάρχουν σχόλια: