Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ - Largimi i Çamëve dhe bashkëpunimi i tyre me partizanët komunistë.

Η αποχώρηση των Τσάμηδων και η συνεργασία με τούς κομμουνιστές αντάρτες

.

Μετά την ήττα τού Άξονος

……….Τον Σεπτέμβριο τού 1944, οι Τσάμηδες υπό την προστασία ένοπλων δικών τους και Γερμανών «συν γυναιξί και τέκνοις», φεύγουν προτροπάδην από την Θεσπρωτία, φοβούμενοι την τιμωρό Νέμεση των εγκλημάτων των.(1)

Η έξοδος

……….Απέραντες φάλαγγες, καραβάνια σωστά με υποζύγια και «αραμπάδες» βαρυφορτωμένους, μπήκαν στο αλβανικό έδαφος, καταφύγιο και άσυλο όλων των καθαρμάτων τής Βαλκανικής, συναποκομίζοντας και τα προϊόντα τής λεηλασίας. Α! Προ παντός το πλιάτσικο! (Η λέξη είναι αρβανίτικη, πασίγνωστη σ’ ολόκληρη την Χερσόνησο τού Αίμου).

Σπαχήδες τής Κόμινφορμ!

……….Αντιγράφομε την ακόλουθη περικοπή από την Έκθεση τού Έλληνος συνδέσμου στην Βαλκανική Επιτροπή τού Ο.Η.Ε. όπως δημοσιεύτηκε στον Τύπο τής 14-7-49:

«Είναι γνωστόν ότι 16—17.000 Τσάμηδες είχον εθελουσίως εγκαταλείψει την Ελλάδα κατά το τέλος τού πολέμου και είχον καταφύγει εις την Αλβανίαν εκ φόβου μην κληθούν και δώσουν λόγον προ τής Ελληνικής Δικαιοσύνης διά τα Εγκλήματα, τα οποία είχον διαπράξει κατά την κατοχήν, εν στενή συνεργασία μετά των Ιταλικών, Αλβανικών και Γερμανικών στρατευμάτων.

Το πλήθος αυτών των ανθρώπων κατά το διάστημα τού Μαρτίου 1949 «προσεκλήθη» να καταταχθή εθελοντικώς εις τούς σχηματισμούς των συμμοριτών. Αι Αλβανικαί αρχαί εν τούτοις ήκιστα ικανοποιημένοι από τα πρώτα σχετικά αποτελέσματα, διέταξαν μεταγενεστέρως την υποχρεωτικήν επιστράτευσιν των ανδρών από 17—40 ετών. Ούτω 2—2.200 Τσάμηδες επεστρατεύθησαν μέχρι των αρχών τού μηνός Ιουνίου και επτακόσιοι, προωθήθησαν εις Ελλάδα διά Κορυτσάς κατά τα τέλη Μαρτίου και αρχάς Απριλίου 1949.

Επί των 1.300, των όποιων η στρατιωτική εκπαίδευσις εξακολουθεί, τα επόμενα στρατόπεδα στεγάζουν περίπου το τρίτον: α) Στρατόπεδον Σίακ 400, β) Στρατόπεδον Αργυρόκαστρου 50.

Δυνάμεθα όθεν να υπολογίσωμεν εις πλέον των 5.700 ανδρών το προϊόν τής επιστρατεύσεως, την οποίαν η Αλβανία ηδυνήθη κατά το τελευταίον εξάμηνον να ενεργήση επί τού ιδίου της εδάφους, ίνα ενίσχυση τας δυνάμεις των εν Ελλάδι αγωνιζομένων συμμοριτών».

……….Τον ληστρικόν αυτόν συρφετό των Τσάμηδων, που μέσα στα κύτταρα των ζει ακόμη ο αταβισμός πέντε αιώνων προδοσίας, χαμερπούς υλισμού και εγκληματικότητος, οργανώνει η Κόμινφορμ σε ένοπλα στίφη, εντασσόμενα είτε στον «στρατό» τού ακκιζομένου ερυθρού δικτατορίσκου τής Αλβανίας Εμβέρ Χότζα, είτε στις ληστοσυμμορίες τού Κ.Κ.Ε. μαζί με διεθνή αποβράσματα και κάθε λογής καθάρματα «γιά να απελευθερώσουν την Ελλάδα από το μοναρχοφασισμό και την Αμερικανοκρατία».

(1) Μόνον 30 (τριάκοντα) Τσάμηδες έμειναν αμέτοχοι των εγκλημάτων. Σήμερα στην Ελλάδα (Θεσπρωτία) ζουν 232 άτομα από αυτούς και απολαύουν όλων των δικαιωμάτων τού Έλληνος πολίτου υπό καθεστώς αδιαβλήτου ισονομίας και ισοπολιτείας, ο δε μεγαλόφρων πληθυσμός δεν επιδεικνύει καμμία απολύτως εχθρότητα απέναντί των.

***Πηγή: Το έργο τού Χαρίτωνος Λάμπρου, «Τσάμηδες και Τσαμουριά», εκδοθέν στην Αθήνα το 1949.

Πληροφορία εικόνας:. Ο στρατηγός Alberto Pariani επιθεωρεί αλβανούς


Largimi i Çamëve dhe bashkëpunimi i tyre me partizanët komunistë.


Pas disfatës së Boshtit .

....... Në shtator të vitit 1944, çamët nën mbrojtjen e forcave të tyre të armatosura dhe të Gjermanëve “bashkë me fëmijë dhe gra”, largohen menjëherë nga Thesprotia duke pasur frikë hakmarrjen e Nemesit ndaj krimeve të tyre(1).


Dalja

....... Falanga të pafundme, karvane të padiskutuar me kafshë dhe “arapët” të ngarkuar deri atje ku nuk mbanin më, hynë  në tokën shqiptare, streha dhe vendi i azilit për të gjitha mbeturinat e Ballkanit duke marrë me vete dhe të gjitha ato sa kishin plaçkitur. Eee! Kryesisht sa kishin plaçkitur!


Spahinj dhe Komniform!

..... Kopjojmë pjesën e mëposhtme nga Raporti i lidhjes Helene në Këshillin Ballkanik të Kombeve të Bashkuara ashtu siç u publikua në shtypin e dt 14 07 1949:


“Është e ditur që 16-17000 çamë me dëshirën e tyre kishin braktisur Greqinë gjatë fundit të luftës dhe ishin strehuar në Shqipëri për shkak të frikës se mos thirren që të japin llogari para Drejtësisë Greke për Krimet, të cilat kishin bërë gjatë periudhës së pushtimit, në një marrveshje të ngushtë me ushtrinë italianoshqiptarogjermane.

Kjo turmë njerëzish gjatë periudhës së Marsit të vitit 1949 “u ftua” që të merrte pjesë vullnetarisht në bandat e armatosura. Por, institucionet shqiptare  të kënaqura nga rezultatet e para pozitive, urdhëruan më vonë rekrutimin e detyrueshëm të burrave nga 17-40 vjeç. Kështu 2-2.000 çamë u rekrutuan deri në fillim të muajit Qershor dhe 700 u futën në Greqi nëpërmjet Korçës nga fundi i muajit Mars dhe në fillimet e Prillit të vitit 1949.


Në 1.300-ët, përgatitja ushtarake e të cilëve vazhdon, kampet e tjera kanë strehuar përafërisht një të tretën: a) kampi ushtarak Shijak 400, b) kampi i Gjirokastrës 50.

Kështu kemi mundësinë që të llogaritim në më shumë se 5.700 burra produktin e rekrutimit, të cilin Shqipëria mundi gjatë gjashtëmujorit të fundit të aktivizojë në vetë tokën e saj, që të përforconte bandat e saj që luftonin në Greqi”.

..... Këtë farë hajdutësh të Çamëve, që  brenda qelizave të tyre jeton atavizmi i pesë shekujve tradhëtie, materializmi të poshtër dhe kriminaliteti, organizon Komniformi në grabitje të armatosur, duke i rënditur qoftë në “ushtrinë”  e gjoja indiferenit diktatorucit të kuq E Xoxha, qoftë në bandat e hajdutëve të Partisë Komuniste Greke bashkë me mbeturinat ndërkombëtare të çdo lloji “që të çlirojnë Greqinë nga monarkofashistët dhe Amerkanokratinë”.


(1)    Vetëm 30 çamë nuk morën pjesë në krimet. Sot në Greqi (Thesproti) jetojnë 232 persona nga ata dhe gëzojnë të gjitha të drejtat e një qytetari Helen nën pushtetin e barazisë së pakorruptueshme, ndërsa popullata mbizotëruese nuk tregon absolutisht asnjë lloj armiqësia ndaj tyre.
***


Burimi: Vepra e Haritonos Lamprou, “Çamët dhe Çamëria”, botuar në Athinë në vitin 1949.

Info për foton: Gjenerali Alberto Pariani inspekton shqiptarët.

Përktheu Pelasgos Koritsas.

Marrë, me qëllim prezantimin e të dhënave të ndryshme historike  nga http://www.ellinoistorin.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: