Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Ενδιαφέρουσα Δημοσκόπηση για την σχέση των Αλβανών Πολιτών με την θρησκεία! -Sondazh interesant për marrdhëniet e Qytetarëve Shqiptarë me fenë!

 


Περισσότερο από το μισό των Αλβανών πολιτών το 50,7% δεν πηγαίνουν καμία φορά στα θρησκευτικά ιδρύματα όπως τζαμιά, ναοί ή τεκέδες.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών που επισκέπτονται ή συχνάζουν στα θρησκευτικά ιδρύματα (27%) πηγαίνουν μόνο στις ημέρες των εορτών τις εκάστοτε θρησκείας.

Το υπόλοιπο μέρος των πολιτών επισκέπτονται τους ναούς, τα τζαμιά και τους τεκέδες μια φορά το μήνα 5,9%, μια φορά την εβδομάδα 7,9 % ή περισσότερο από μια φόρα την εβδομάδα το (5,4%)

Më shumë se gjysma e shqiptarëve (50,7%) nuk shkojnë asnjëherë në institucione të besimeve fetare si xhami, kishë apo teqe. Pjesa më e madhe e atyre që i vizitojnë këto institucione fetare (27%), shkojnë vetëm në ditët e festave të besimit fetar të cilit i përkasin.

 

Pjesa tjetër e qytetarëve i vizitojnë xhamitë, kishat dhe teqetë 1 herë në muaj (5,9%), një herë në javë (7,9%), ose më shumë se një herë në javë (5,4%).

 

 
Με βάση την ψεύτικη κατ’ ημών απογραφή του 2011 που αμφισβητήθηκε από όλες τα επίσημα θρησκεύματα στην Αλβανία,  σχεδόν το 80% των Αλβανών δηλώνουν πως ανήκουν σε κάποια θρησκευτική πίστη.

 

Bazuar në censusin, e rremë sipas mendimit tone, i cili nuk u pranua nga fetë zyrtare në Shqipëri, vitin 2011 kryer nga Instituti i Statistikave, thuajse 80% e shqiptarëve deklarojnë se i përkasin një besimi fetar.

 


Το μεγαλύτερο μέρος των Αλβανών (57,8%) θεωρούν πως είναι τόσο πιστοί όσο και οι γονείς τους. Ένας στους πέντε Αλβανούς πολίτες (21,8%) θεωρούν πως πιστεύουν λιγότερο από τους γονείς τους. Λιγότεροι είναι το 19% αυτοί που πιστεύουν περισσότερα από τους γονείς τους.   

Pjesa dërrmuese e shqiptarëve (57,8%) mendojnë se janë po aq besimtarë sa edhe prindërit e tyre. Një në pesë qytetarë shqiptarë (21,8%) mendojnë se besojnë më pak se prindërit në fe. Më pak janë ata (19%) që besojnë më shumë se prindërit.

 


Το μεγαλύτερο μέρος των Αλβανών 73,9% πιστεύουν σήμερα όσο πίστευαν και 10 χρόνια πριν.

Σχεδόν ένας στους πέντε Αλβανούς πολίτες 18,7% δηλώνουν πως πιστεύουν περισσότερο σήμερα σε σύγκριση με 10 χρόνια πιο πριν και ελάχιστοι είναι αυτοί 6,3% που έχουν χάσει την πίστη κατά την τελευταία δεκαετία.

 

Το 85% των Αλβανών μοιράζονται την ίδια θρησκευτική πίστη με την οικογένεια τους. Μόνο ένας στους δέκα Αλβανούς πολίτες πιστεύουν σε μια άλλη θρησκεία από αυτό της οικογένειας τους.

 

Pjesa më e madhe e shqiptarëve (73,9%) besojnë sot po aq sa 10 vjet më parë. Thuajse një në pesë shqiptarë (18,7%) deklarojnë se besojnë më shumë sot, sesa 10 vjet më parë dhe shumë pak janë ata (6,3%) që besimin e kanë humbur gjatë dekadës së fundit.

 

85% e shqiptarëve ndajnë të njëjtin besim fetar me familjen e tyre. Vetëm një në dhjetë qytetarë shqiptarë besojnë në një fe tjetër nga ajo e familjes së tyre.

 

 

 


Το φαινόμενο είναι πιο διαδεδομένο  στην επαρχία από τις αστικές περιοχές αν και όχι με μεγάλη διαφορά.

 

Fenomeni është më i përhapur në zonat rurale sesa ato urbane, edhe pse jo me diferencë të madhe.

 Εάν τους Αλβανούς πολίτες τους χωρίσουμε ανάλογα με τις περιοχές που ζούμε, το αποτέλεσμα δείχνει πως οι οικογένειες που κληρονομούν την θρησκευτική πίστη είναι περισσότεροι στα βόρεια της Αλβανίας.

 

Nëse shqiptarët i ndajmë sipas zonës ku jetojnë, rezultati tregon se familjet që trashëgojnë besimin fetar janë më të shumta në veri të Shqipërisë.

 


Ανεξάρτητα από το γεγονός πως οι περισσότεροι των Αλβανών πολιτών μοιράζονται την ίδια θρησκευτική πίστη με την οικογένεια τους, δέχονται τα άτομα των άλλων διαφορετικών θρησκευτικών πίστεων από την δικιά τους.

Pavarësisht se shumica e qytetarëve ndajnë besimin fetar me familjen, ata i pranojnë personat me besime fetare të ndryshme nga ai i tyri.

 

 


Πάνω από το 95% των Αλβανών δέχονται πως οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι δάσκαλοι ή οι γιατροί της οικογενείας να είναι μιας διαφορετικής θρησκευτικής πίστης.

 

 

Τα ευρήματα είναι του βαρόμετρου του Euronews Albania που πραγματοποιήθηκε από την MRB& DataCentrum σε εθνικό επίπεδο με 1000 πραγματικές συνεντεύξεις από τις 25 Απριλίου – 7 Μαϊου.

 

Σχόλιο Πελασγού:

Μέσα από τα ευρήματα τις έρευνας, την οποία θεωρούμε αξιόπιστη καθώς είναι μια πραγματικότητα που όλοι μας εδώ βιώνουμε θα θέλαμε να παρατηρήσουμε πως:

Α) Η επιφανειακή αυτή εκδήλωση της πίστης αλλά και όλα τα δεδομένα που βλέπουμε, σε μεγάλο ποσοστό οφείλονται στην βλάβη που προκάλεσε η άγρια προπαγάνδα του καθεστώτος Ε Χότζα ενάντια κάθε θρησκείας και ιδιαίτερα κατά τις ορθοδοξίας προκαλώντας νοητικές, ψυχικές, ψυχολογικές ζημιές σε κάθε άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένου και εμάς, με πολυδιάστατες και πολλαπλές συνέπειες που θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να αλλάξουν.  

Β) Από τις μεγαλύτερες ζημιές είναι η ανεπανόρθωτη βλάβη του συστήματος αξιών, ιδανικών, αρετών και όλου του ηθικού κώδικα του ανθρώπου. Ως συνέπεια η δημιουργία ενός υλιστικού ανθρώπου που σκοπό στην ζωή του έχει την γρήγορη συγκέντρωση μεγάλου πλούτου με κάθε τρόπο, χωρίς κανένα ηθικό φραγμό, χωρίς ενδοιασμούς. Έτσι εξηγεί κανείς γιατί διακρίνονται για την εγκληματικότητα, την αγριότητα, την διαφθορά, την αναισθησία για τους άλλους, την υπερευαισθησία σε ασήμαντος αφορμής προκλήσεων οι Αλβανοί πολίτες. Ο  άρρωστος εγωισμός και η αβάσιμη υπερηφάνεια είναι ιδιαίτερες εκφράσεις αυτής της κατάστασης και εκδηλώνεται στους συχνούς φόνους για «μια ματιά».

Γ) Οι κοινωνία δεν έχει συνοχή, ούτε σωστή δομή και χωρίς να το καταλαβαίνουν ή ακόμη και χωρίς να το θέλουν πολλές φορές ο ένας γίνεται βάρος στον άλλον και όλοι θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό καθώς οι περισσότερες σχέσεις είναι ανειλικρινής και η αγάπη κυρίως συμφεροντολογική.

Δ) Η Αλβανία δυστυχώς ζει μια κατάστασης έντονης ηθικής κρίσης για το λόγο αυτό τα προβλήματα της είναι έντονα σε κάθε διάσταση της ζωής, ακόμη και 30 χρόνια μετά από την αλλαγή του καθεστώτος και κατά την άποψη μας η έρευνα το επιβεβαιώνει τους λόγους γιατί τις συνέπειες τις βιώνουμε εμείς και πολλοί άλλοι πια.

Mbi 95% e shqiptarëve pranojnë që shoqëria, kolegët e punës apo mësuesi i fëmijëve apo mjeku i familjes të jenë i një besimi fetar të ndryshëm.

 

 

Gjetjet janë të Barometrit në Euroneës Albania, kryer nga MRB dhe DataCentrum në nivel kombëtar me 1000 intervista ballë për ballë në datat 25 prill – 7 maj.

 

Koment nga Pelasgos:

Nga gjetjet e këtij kërkimi, të cilin e konsiderojmë të besueshëm pasi i përgjigjet realitetit të cilin ne të gjithë ne përjetojmë, do të dëshironim të vërenim se:

a)    Kjo shprehje sipërfaqësore e besimit por dhe të gjitha të dhënat që shohim, në një përqindje të madhe vijnë për shkak të dëmit që shkaktoi propaganda e Diktaturës së E Hoxhës ndaj çdo lloj besimi fetar dhe në veçanti ndaj orthodhoksisë duke shkaktuar dëmtime mendore, psikike, psikologjike për çdo njeri, duke përfshirë dhe ne, me rrjedhime të shumëfishta multidimensionale të cilat do të duhen disa vite që të ndryshojnë.

b)    Një nga dëmtimet më të mëdha është dëmi i parikuperueshëm i sistemit të vlerave, idealeve, virtyteve dhe të gjithë kodit moral të njeriut. Si rrjedhim krijimi i një njeriu materialist që qëllim në jetën e tij ka përqendrimin e shpejtë të një pasurie të madhe me çdo mënyrë, pa asnjë pengesë morale, pa u stepur para asgjëje. Kështu mund të shpjegojë dikush përse dallohen për nivelin e lartë të kriminalitetit, të egërsisë, të korrupsionit, të hipersensitivitetit ndaj ngacmimeve të parëndësishme. Egoja e sëmurë dhe krenaria e pabazë janë shprehje të veçanta të kësaj gjendjeje e cila shfaqet me vrasje të shpeshta për “një shikim”.

c)     Shoqëria nuk ka kohezion, as strukturë të drejtë dhe pa e kuptuar ose dhe pa e dashur shpesh herë njëri bëhet peshë e tjetrit dhe të gjithë duan të ikin jashtë pasi dhe shumica e marrëdhënieve janë të pasinqerta pa dashuri dhe kryesisht me bazë interesin.

d)   Shqipëria fatkeqësisht përjeton një situatë të një krize morale të fortë për këtë arsye problemet e saj janë të mëdha në çdo aspekt të jetës, akoma dhe 30 vjet pas ndryshimit të regjimit dhe sipas mendimit tonë ky kërkim i vërteton shkaqet ndërsa rrjedhimet i jetojmë ne dhe shumë të tjerë.
Ετοίμασε/Përgatiti:

© Πελασγός Κορυτσάς/Pelasgos Koritsas

Με πληροφορίες από:

Me info nga: /Euronews Albania
Δεν υπάρχουν σχόλια: