Δ' Λουκά Παραβολή σπορέως, Αρχιμ. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου 11 10 2015


Σχόλια