Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016

Σύνδεσμος Νέων “Τά Πάτρια ” ἐν Κορυτσᾷ 1909 - Lidhja (Klubi) e/i të Rinjëve Helenë “Ta Patria” në Korçë viti 1909

Image result for βιβλιοθήκη Σκενδέρη Κορυτσά


Σύνδεσμος ΝέωνΤά Πάτριαἐν Κορυτσᾷ 1909
Σύνδεσμος νέων Κορυτσᾶς Τά Πάτρια ἱδρύθη52 τό 1909 στήν Κορυτσᾶ καί συνέβαλε στήν ἐκπαίδευση τῆς πόλεως. Ἵδρυσε53 νυκτερινόν σχολεῖον Τά Πάτρια, τό ὁποῖο λειτούργησε γιά πρώτη φορά τήν 7–2–1910. Εἶχε ἐψηφισμένον κανονισμόν ὡς ἀκολούθως:
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΚΟΡΥΤΣᾼ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΕΩΝ “ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ” /
Κεφάλαιον Α
Ἄρθρον 1. Ἱδρύεται ἐν Κορυτσᾷ Σύνδεσμος ὑπό τήν ἐπωνυ/μίαν ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΩΝ “ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ”
Ἄρθρον 2ον. / Σκοπός τοῦ Συνδέσμου τούτου εἶναι ἡ ἠθικο/θρησκευτική
μόρφωσις τῶν μελῶν αὐτοῦ καί ἡ καλλιέργεια / τῆς γυμναστικῆς καί τῆς
φωνητικῆς μου/σικῆς.
Ἄρθρον 3ον. Ὁ σκοπός τοῦ Συνδέσμου τούτου ἐπιτυγχάνεται / διά λαϊ-
κῶν ἀναγνωσμάτων, δι’ ἱδρύσεως νυκερι/νῆς σχολῆς, δι’ ὑλικῆς ὑποστηρί-
ξεως ἀπόρων μαθητῶν καί μαθητριῶν, διά τῆς συστηματικῆς διδασκα/λίας
ἀνοργάνου καί ἐνοργάνου γυμναστικῆς καί ἐν / γένει διά παντός νομίμου
μέσου, ὅπερ ὁ Σύνδεσμος / ἤθελε κρίνει εὔλογον καί λυσιτελές πρός πρα-
γμάτω/σιν τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ.
Κεφάλαιον Β Ἄρθρα 49
Κεφάλαιον Γ Ἄρθρα 1020. Διοίκησις τοῦ Συνδέσμου (...)
Κεφάλαιον Δ Ἄρθρα 2127. Περί συνεδριῶν τῆς ὁλομέλειας καί
ἐκλογῶν (...)
Κεφάλαιον Ε Ἄρθρα 2831. Περί πόρων καί δαπανῶν (...)
Κεφάλαιον ΣΤ Ἄρθρα 3234. Περί Δωρητῶν καί Εὐεργετῶν (...)
Κεφάλαιον Ζ Ἄρθρα 3536. Περί Γυμναστικῆς καί Μουσικῆς (...)
Κεφάλαιον Η Ἄρθρα 3740. Γενικαί διατάξεις (...)».
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ,ΠρωτοπρεσβύτεροςΚαθηγητής Μ.Ε. «Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012
Σύμφωνα με την Natalie Claire στο βιβλιο της «Στις αρχές του Αλβανικού Εθνικισμού» σελ 593-594 αυτός ο Σύνδεσμος μαζί με το Σύνδεσμο «Αναγέννηση» είχαν ιδρυθεί από την Ελληνική Κοινότητα, το «Ελληνικό Κόμμα» όπως την ονομάζει η συγγραφέας, που αποτελούνταν από 2000 οικογένειες της Κορυτσάς και άλλες 400 οικογένειες της Μοσχοπόλεως. Μάλιστα οι κοινότητα τύπωνε και μια εφημερίδα  με την ονομασία «Πελασγός» ως συνέχεια της υπάρχει η σημερινή ιστοσελίδα από την οποία διαβάσετε το σημερινό άρθρο. Όλα τα μέλη της κοινότητας ήταν συνδρομητές της εφημερίδας. Τα μέλη της κοινότητας μας τότε ήταν τουλάχιστον 10000.

Lidhja (Klubi) e/i të Rinjëve Helenë “Ta Patria” në Korçë viti 1909
Lidhja e të rinjëve të Korçës “ Ta Patria” u themelua më 1909 në Korçë dhe kontribuoi në arsimimin e qytetit. “Themeloi një shkollë nate Ta Patria, e cila funksionoi për herë të parë më 7-2-1910. Kishte një rregullore të votuar si më poshtë:
“Rregullorja e Lidhjes së të Rinjëve “ Ta Patria” të Korçës
Kapitulli 1-rë
Neni 1. Themelohet në Korçë Lidhja me emërtimin Lidhja e të Rinjëve “Ta Patria”.
Neni 2. Qëllimi i kësaj lidhjeje është edukimi moral e fetarë i anëtarëve të saj dhe zhvillimi i gjimnastikës dhe muzikës gojore.
Neni 3. Qëllimi i kësaj Lidhjeje  arrihet nëpërmjet leximeve publike , themelimit të një shkolle nate, mbështetjes ekonomike të nxënsësve dhe nxënseve pa të ardhura, nëpërmjet fiskulturës me mjete dhe pa mjete si dhe në përgjithësi  nëpëmjet çdo mjeti të ligjshëm, të cilën Lidhja e konsideron të dobishëm dhe si zgjidhje për realizimin e këtij qëllimi.
Kapitulli B- Neni 4-9
Kapitulli C – Neni 10-20 Udhëheqja e Lidhjes (...)
Kapitulli D – Neni 21-27. Për konferencat e trupit të anëtarëve dhe zgjedhjeve (...)
Kapitulli E – Neni 28-31. Mbi të ardhurat dhe harxhet (....)
Kapitulli F – Neni 32-34 Mbi dhuruesit dhe Bamirësit (....)
Kapitulli Z – Neni 35-36 . Mbi Gjimnastikën dhe Muzikën (...)
Kapitulli H- Neni 37-40 Urdhëresa të përgjithëshme (....).
Burimi Eleftherios Ap. Karakitsios “Helenizmi në zonën Mitropolike të Korçës”, Thessaloniki 2012
Sipas Natalie Claire në librin e saj “Në fillimet e Nacionalizmit Shqiptar” fq 593-594 kjo Lidhje apo Klub, si dhe Klubi Anagenissis, ishin pjesë të Partisë Greke në Korçë dhe kishin shumë anëtarë. Partia Greke kishte si anëtarë 2000 familje në Korçë  dhe katërqind në Voskopojë (Moskopoli) . Po ashtu kishte dhe gazetën “Pelasgos” vazhdimi i së cilës është faqja jonë. Në këtë gazetë ishin të abonuar të gjithë anëtarët e partisë Greke ose më mirë të gjithë anëtarët e komunitetit Helen të Korçës,  i cili numëronte të paktën 10000 banorë në atë kohë dhe ishte shumë i madh.
Përgatiti, Përktheu: Pelasgos Koritsas.
Dokumenti nga arkivi i Pelasgos Koritsas Thessaloniki.

Δεν υπάρχουν σχόλια: