Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Περίεργη πρόταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για προβολή του Αλή πασά

Ποιός ρώτησε τους Σουλιώτες;
Προσβολή της ιστορικής μνήμης από την υπερπροβολή του Αλή Πασά

Διαχρονικά οι Ελληνο-Αλβανικές σχέσεις έχουν περάσει από πολ-λές δοκιμασίες.Το ιστορικό παρελθόν των δύο χωρών μπορεί να καταγραφεί μόνο από ιστορικούς και εκπαιδευτικούς,γνώστες των ιδιαιτεροτήτων που διαμόρφωσαν η βυζαντινή,οθωμανική και νεώτερη συνύπαρξη των δύο λαών στην περιοχή.
Η ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων περί πρό-τασης σχεδίου υλοποίησης και δημιουργίας μουσειακών διαδρα-στικών χώρων πολιτισμού σε Ιωάννινα και Τεπελένι,που θα ε-στιάζουν στην ιστορία και την κληρονομιά του Αλή Πασά,δη-μιουργεί απορία και ανησυχία.
Απορία για την επιλογή της χρονικής στιγμής,όταν η πολιτική ηγεσία της γείτονος χώρος με συνεχείς δηλώσεις και αλυτρωτικές διαθέσεις θέτει ζητήματα σε βάρος της Ελλάδος.
Ανησυχία,γιατί το πρόγραμμα δεν υποστηρίζεται από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα,την Πε-ριφερειακή Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία (Ιερές Μητροπόλεις της Ηπείρου,Αυτοκέφαλη Αρχιεπι-σκοπή Αλβανίας).
Η ιστορική μελέτη γεγονότων με ιδιαίτερη εθνική σημασία,όπως είναι οι αγώνες των Σουλιωτών,δεν μπορεί να ανατεθεί σε μια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.
Οι Ηπειρώτες και ιδιαίτερα οι Σουλιώτες θα περίμεναν λ.χ. από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννί-νων και την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου στην Αθήνα να προβληθούν τα Ιστορικά,Αρ-χαιολογικά και Λαογραφικά στοιχεία της Σουλιώτικης Συμπολιτείας.
Μιας κοινότητος με στενούς δεσμούς οικογενειακής τιμής και ήθους,με άνδρες,γυναίκες και παιδιά που αγωνίζονταν να διατηρήσουν την εθνική και θρησκευτική τους ταυτότητα,την οποία προσπά-θησε να εξαφανίσει ο Αλή Πασάς.
Επειδή εύκολο είναι να κάνει κάποιος κριτική σε αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης,αντιπροτείνω την διόρθωση του σχετικού εγγράφου από την Υπουργό Πολιτισμού με την αλλαγή του Προγράμ-ματος και την συμμετοχή θεσμικών φορέων - συνομιλητών της Πολιτείας,της Ακαδημίας Αθηνών, της Εκπαιδευτικής Κοινότητας,Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων,της Εκκλησίας της Ελλάδος.Στον ευ-ρύτερο γεωγραφικό χώρο της Ηπείρου δεν υπήρξε ως ιστορική φυσιογνωμία μόνο ο Αλή Πασάς.
Πλήθος πνευματικών ανθρώπων,εθνικών ευεργετών και Ιεραρχών με τα έργα τους και τις ιδέες τους τίμησαν την Ηπειρωτική Γή.
Ανεπίτρεπτο λάθος η επιλογή του προσώπου του Αλή Πασά που θα προβληθεί,για τα έργα και τις ημέρες του εναντίον των υπόδουλων Ελλήνων,ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά του οποίου ήταν σκληρή ακόμη και εναντίον ομόθρησκών του.
Κάθε μουσειακή δραστηριότητα περιλαμβάνει και περιέχει παιδαγωγικά μηνύματα ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες,όταν εκείνες διαπλάθουν συνειδήσεις.
Η πολιτιστική δραστηριότητα εκφράζει την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό,εκπροσωπεί τους απόδημους,τους ομογενείς μας και διαμορφώνει την εθνική μας ταυτότητα.
Ποτέ δεν είναι αργά να γίνει επανόρθωση του λάθους με την έκφραση συγγνώμης προς τους απογόνους των Σουλιωτών και την διόρθωση του σχετικού εγγράφου.
Y.Γ. Να προβλέψω πως η επόμενη κίνηση θα είναι η αδελφοποίηση του Δήμου Σουλίου με το Δήμο Τεπελενίου;

Νικόλαος Γεωργίου Εκπαιδευτικός, συγγραφέας
Μέλος του Δ.Σ. της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης

 (Από το περιοδικό ΕΝΔΟΧΩΡΑ,τ. 101-102,Δεκέμβριος 2016,σελ. 6-7)

Δεν υπάρχουν σχόλια: