Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

Πόντιος Πιλάτος: Το συγκλονιστικό χειρόγραφο που έστειλε τον Ιησού στη σταύρωση - Ponti Pilat: Dorëshkrimi i vendimit për kryqëzimin e Jezu Krishtit!

Το συγκλονιστικό αυτό έγγραφο, το οποίο υπέγραψε ο Πόντιος Πιλάτος για την απόφαση της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού παρέμεινε μέχρι το 1309 μ..Χ. τελείως άγνωστο, οπότε βρέθηκε στη γνωστή σε όλους σήμερα για τον καταστροφικο σεισμό πόλη (L’Aquila) της Κεντρικής Ιταλίας, κοντά στην οποία έχει ανακαλυφθει η αρχαία ρωμαϊκή πόλη του Αμιτερνο, όπου βρέθηκε το σπίτι του Πόντιου Πιλάτου.

Το συγκεκριμένο έγγραφο που υπογράφει ο Πόντιος Πιλάτος, το 1381 μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη επί των ημερών του Πατριάρχου Ιερεμίου.

Μεταφράστηκε δε από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Διονύσιο, κατά το έτος 1643:

Δείτε τη μετάφραση του συγκλονιστικού εγγράφου:

«Τω εβδόμω και δεκάτω Τιβερίου Καίσαρος, Βασιλέως Ρωμαίων, μονάρχου ανικήτου, Ολυμπιάδος διακοσιοστής πρώτης, Ηλιάδος ογδόης από κτίσεως κόσμου, κατά τον ημέτερον μερισμόν των Εβραίων τετράκισχίλια και εκατόν εβδομήκοντα τέσσερα έτη και καταβολής των Ρωμαίων βασιλείας έτη εβδομήκοντα τρία και από της ελευθερίας της δουλωσύνης Βαβυλώνος έτη πεντακόσια εβδομήκοντα και καταστροφής του ιερού βασιλείου έτη εννενήκοντα και επτά, επί υπάτου του λαού των Ρωμαίων Λουκίου Ζιζονίου και Μάρκου Συννίου και ανθυπάτου του Ιλλιρικού Παλιστέρα, κοινού διοικητού της χώρας των Ιουδαίων Κουίντου Φλαβίου, επί της διοικήσεως Ιερουσαλήμ ηγεμόνος κρατίστου Ποντίου Πιλάτου, επιστάτου της Κάτω Γαλιλαίας Ηρώδου του Αντιπάτρου, της άκρας αρχιερωσύνης Άννα και Καιάφα Αλλιάσου και Ματίλ μεγιστάνων εις τον ναόν, Ραμπάλ
Αμαμπέλ Πιοκτένου εκατόνταρχου υπάτου Ρωμαίων της πόλεως Ιερουσαλήμ Σουμπιμασάξιου Ποπιλίου Ρούφου.

Εγώ Πόντιος Πιλάτος, ηγεμών δια της βασιλείας των Ρωμαίων, επί του Πραιτωρίου της αρχιηγεμονίας, κρίνω και κατακρίνω και καταψηφίζω εις θάνατον σταυρικόν τον Ιησού
λεγόμενον υπό του πλήθους Χριστόν, και από πατρίδος Γαλιλαίας, άνθρωπον στασιώτη
κατά τον Νόμο του Μωσαϊκού και εναντίον του μεγαλοπρεπούς βασιλέως Ρωμαίων Τιβερίου Καίσαρος και ορίζω και αποφαίνομαι τον θάνατον αυτού σταυρικόν μετά των άλλων κατά το συνήθες των καταδίκων, επεί συνοίθρησεν αυτός πλήθος ανθρώπων πλουσίων και φτωχών, ουκ έπαυσε θορύβους εγείρων, ενοχλείν την Ιουδαίαν ποιών εαυτόν Υιόν Θεού και βασιλέα της Ιερουσαλήμ, απειλών φθοράν της Ιερουσαλήμ και του Ιερού Ναού, απαρνούμενος τον φόρον του Καίσαρος και τολμήσας εισελθείν μετά βαϊων θριαμβευτής και πλείστου όχλου ώσπερ τις Ρήξ εντός της πόλεως Ιερουσαλήμ ως τον Ι. Ναόν και διορίζομεν τον ημέτερον πρώτον εκατόνταρχον Κουϊντον Κορνήλιον περιάξαι τούτον παρρησία εις την χώραν Ιερουσαλήμ δεδεμένον, μαστιζόμενον και ενδεδυμένον
πορφύραν, εστεφανωμένον ακάνθινω στεφάνω και βαστάζοντα τον ίδιον σταυρόν επί ώμου αυτού, ίνα ει παράδειγμα τοις άλλοις και πάσι τοις κακοποιοίς μεθ’ ού βούλομαι
συνάγεσθαι δύο ληστάς φονείς και εξέρχεσθαι δια της πύλης Γιαμπαρόλας, της νυν Αντωνιανής, αναχθήναι δε Αυτόν τον Χριστόν παρρησία επί το όρος των κακούργων ονόματι Κολβάριον, ούτινος σταυρωθέντος μείναι το σώμα εν τω σταυρώ εις κοινόν θεώρημα πάντων των κακούργων, και άνω του σταυρού τίτλου τεθήναι γεγραμμένου τρισί γλώσσας τον ΙΗΣΟΥΣ ΑΛΟΝ Ο ΙΛΗΣ ΙΟΔΑΜ (Εβραϊστί) ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ (Ελληνιστί) ΙΕΖΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥΣ ΡΕΞ ΙΟΥΔΑΙΟΡΟΥΜ
(Ρωμαϊστί).

Ορίζομεν ουν μηδένα των ηστινοσούν τάξεις και ποιότητος τομήσαι απερισκέπτως της τοιαύτην εμποδίσαι δίκην, ως υπ’ εμού ωρισμένην μετά πάσης σεμνότητος εις ποινήν της αυτομολίας τούτου, Εβραίου όντος κατά τα ψηφίσματα και τους Νόμους της των Ρωμαίων
Βασιλείας.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
– Από της φυλής Ισραήλ: Ρωδιέ, Δανιήλ, Ραμπινήλ, Ιονακείν, Μπανικάν, Ροτάμ, Ιουταβέλ και Περκουλάμ.
– Από της Βασιλείας και ηγεμονίας Ρωμαίων: Λούκιος, Σεξτίλιος και Μαξιμίλιος.
– Από των Φαρισσαίων: Μπαρμπάς Συμεών και Μπονέλη.
– Από των υπάτων και δικαστών των Ρωμαίων: Λούκιος, Μπαντάνης, και Μακαρόλας.
– Από της αρχιερωσύνης: Ρωάν, Ιουάδους και Μπουκασόλης.
– Νομικός δημόσιος από των εγκλημάτων των Εβραίων: Μπουτάν».

dogma.gr
Ky dokument impresionues, të cilin e ka nënshkruar Ponti Pilat për vendimin e Kryqëzimit të Jezu Krishtit mbeti deri në vitin 1309 pas Krishtit, plotësisht i panjohur, kur dhe u gjend në qytetin L’ Aquila  të Italisë Qëndrore, që për ne është i njohur për shkak të tërmetit të madh,  pranë të cilit është zbuluar qyteti i lashtë Amiterndo, ku u gjet dhe shtëpia e Pontit Pilat.
Ky dokument  që mban firmën e Pontit Pilat, në vitin 1381 u transferua në Konstandinupojë në ditët e Patrikut Jeremia.

U përkthye nga Patriku i Tërëshenjtë Ikumenik Dhionis, gjatë vitit 1643:

Lexoni Përkthimin nga Latinishtja në Greqisht dhe tashmë dhe në shqip nga faqja jonë:

“Tiverin Çezarian të shtatë dhe të dhjetë, Mbretit të Romakëve dhe monarkut të pamundshëm, e dyqindenjëta e Olimpiadës, të tetën e Iliadës nga ndërtimi i botës, sipas ndarjes së Romakëve katërmijë e njëqind e shtatëdhjetë e katër vjet, dhe nga fillimi i mbretërisë së Romakëve shtatëdhjetë e tre vjet, dhe nga dita e çlirimit nga skllavëria Babilonase pesëqind e shtatëdhjetë dhe nga shkatërrimi i mbretërisë së shenjtë nëntëdhjetë e shtatë vjet,  në kohën e guvernatorit të popullit të Romakëve Lukiu Zizoniu dhe Marko Sinniu dhe zv/guvernatorit të Ilirikut Palistrea, udhëheqësit e përbashkët të vendit të Judenjëve Kuintu Flaviu, në kohën e sundimtarit të lartë të Jeruzalemit Pontio Pilato, mbikqyrësit të Galilesë së Poshtme Herodit të Antipatros, të  kryepiftërisë së Anas dhe Kajafas,  të madhështorëve Aliaso dhe Matil në tempull, të Rabal Amabel Piocentit njëqindëshisht, dhe të Romakëve të qytetit Jerusalim Sumbisaksio dhe Popilio Rufu.


Unë Pondi Pilat, sundimtar nëns sundimin e Romakëve,në kohën e kryesundimtarit Pretoriu, gjykoj dhe paragjykoj dhe votoj në vdekje me  kryq Jezuin i qujaturi nga  turma Krisht,  i cili ka për atdhe Galilean, një njeri kryengritës ndaj ligjit të Moisiut dhe kundër madhështisë së mbretërve Romakë Tiverio Çezarit dhe  caktoj dhe vendos vdekjen  e tij me kryq sipas dënimeve të tjera të zakonshme, sepse mblodhi turma njerëzish të pasur dhe të varfër, nuk ndaloi së krijuari zhurmë, duke shqetësuar Judenë pasi bëri veten e tij Bir Perëndie dhe mbret të Jeruzalemit, duke kërcënuar rrënimin e Tempullit të Shenjtë të Jeruzalemit, mohoi pagesën e taksës së Çezarit dhe guxoi që të hyjë në mënyrë triumfale dhe me plama duke e pritur shumë popull si një mbret brenda qytetit të Jeruzalemit deri në Tempullin e Shenjtë dhe caktojmë njëqindëshin tonë të parë Kuinto Kornilio ta shëtisë atë në prezencën e tij në qytetin e Jerusalemit të lidhur, të kamxhikosur dhe të veshur me të purpurt, të kurorëzuar me një kurorë me gjëmba dhe ta mbajë ai vetë kryqin në shpatullat e tij që të bëhet shembull për të tjerët dhe për këdo keqbërës, më të cilin dëshiroj të vras dhe dy hajdutë dhe të dalë nga hyrja e Giambarolas, të Antonianisë së sotme, dhe ta ngjitin Atë Krishtin në malin e keqbërësve me emrin Kolvarion, ku trupi i tij i kryqëzuar të mbetet në publik bashkë me të gjithë keqbërësit , dhe mbi kryq të vendoset mbishkrimi  i shkruar në tre gjuhë ISUS ALON O ILIS IODAM (HEBRAISHT) ISUS NAZOREOS VASILEVS JUDEON (GREQISHT) JEZUS NAZOREUS REX(KS) JUDEORUM (LATINISHT)Caktojmë gjithashtu se askush nga çdo nivel apo klasë të mos guxojë në mënyrë të pamend të ndalojë këtë gjykim, i cili u dha nga unë duke pasur çdo respekt, si ndëshkim për dezertimin e këtij Çifuti, dhe që është sipas rregullave dhe Ligjeve të Mbretërisë së Romakëve.


DËSHMITARË TË VENDIMIT TONË

-         Nga fisi i Izraelit: Rodhie, Dhaniil, Rabinil, Jonakin, Banikan, Rotam, Jutavel dhe Perkulam.
-         Nga Mbretëria dhe sundimi i Romakëve: Lukios, Sekstilios dhe Maksimilios.
-         Nga Farisenjtë: Barbas Simeon dhe Boneli
-         Nga guvernatorët dhe gjykatësit e Romakëve: Lukios, Bandais dhe Makarolas.
-         Nga kryepriftërinjtë: Roan, Juadus dhe Bukasoli
-         Jurist publik nga krimet e Hebrenjëve: Butan”

            Përktheu, Përgatiti, Përpunoi: 
           
              ©Pelasgos Koritsas
            Ndalohet ripublikimi pa lejën e krijuesit ose pa iu referuar burimit. 
       Respektoni të drejtën e autorit

Δεν υπάρχουν σχόλια: