Πρακτικά του Βαρώνου Κωνσταντίνου Μπέλλιου του Μακεδόνος


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΕΛΛΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ
Συλλεγέντα υπό των αυταδέλφων Δ. και Ν. ΑΡΓΥΡΙΑΔΩΝ των εκ Σιατίσης της Μακεδονίας.
ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΤΗΣ ΑΟΥΣΤΡΙΑΣ
εκ της τυπογραφίας Αντωνίου Μπένκο, πρώην Αϋπούλου.
1838πηγή

Σχόλια