ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΤΣΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΏΝ

'Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ' - Ελευθέριος Απ. Καρακίτσιος.(Ολόκληρη η Διατριβή) - “Helenizmi në zonën Mitropolike të Korçës” – Eleftherios Ap. Karakitsios- protopresviter-professor Dr.Th

''Ο ελληνισμός στην μητροπολιτική περιφέρεια Κορυτσάς'' - Ελευθέριος Απ. Καρακίτσιος.

Διδακτορική διατριβή. 
Υποβληθείσα στο Τμήμα Ποιμαντικής και
Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.
Θεσ/νίκη 2010


ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος «Ὁ Ἑλληνισμός στήν Μητροπολιτική περιφέρεια Κορυτσᾶς» περιληπτικά ἐργασθήκαμε ὡς κάτωθι: Ἀρχικά καθορίσαμε τόν ἐν λόγῳ χῶρο γεωγραφικά, ἐρευνήσαμε τόν Ἑλληνισμό στήν πορεία του ἀπό τήν προϊστορική ἐποχή, στήν Ρωμαϊκή κυριαρχία, στήν Βυζαντινή ἐποχή δειγματοληπτικά. 
∆ιά πρώτη φορά φέρουμε στήν δημοσιότητα μέ βάση τουρκικά κατάστιχα τοῦ 15ου αἰῶνος τήν Ὀθωμανική κυριαρχία στήν περιοχή. Τεκμηριώσαμε τήν ὕπαρξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κορυτσᾶς πού ἀπετέλεσε ἀνά τούς αἰῶνες τόν φάρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ σέ ὁλόκληρη τήν περιοχή, μαζί μέ τίς ἐπισκοπές. Ἡ κοινωνική διάρθρωση, ἡ ἐκκλησιαστική ὀργάνωση, οἱ σύλλογοι–συντεχνίαι, δωρηταί μέ τά κληροδοτήματα, ἡ ἐκπαίδευση ἀπό τόν 15ον αἰώνα μέχρι τόν 20όν αἰώνα κυριαρχοῦν καί ἀναδεικνύουν τήν ζωή τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἕως τό 1914, ὁρόσημο δημιουργίας ἀλβανικοῦ Κράτους. 
Πρώτη φορά γίνεται προσέγγιση καταγραφῆς καταλόγων τῶν χωρίων, τῶν Ἱ. Ναῶν, τῶν Ἀρχιερέων, τῶν Ἱερέων, τῶν διδασκάλων, τῶν σχολείων τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας πού περικλείεται σήμερα στό κράτος τῆς Ἀλβανίας. Γίνεται μία ἐρευνητική προσέγγιση τοῦ λαοῦ τῶν Ἀρβανιτῶν < Σκιπιτάρων < Ἀλβανῶν, τήν σύστασή τους σέ κράτος ἀπό τίς Μεγάλες ∆υνάμεις μέ βάση τά συμφέροντά τους. Φέρνουμε στήν δημοσιότητα ἀπό ἀρχεῖα βορειοηπειρωτῶν τήν πάλη τους γιά τήν Ἐλευθερία τους ἐναντίον τῆς ὑποταγῆς τους στόν ἀλβανικό ζυγό παρά τήν ἀπελευθέρωσή τους τέσσερες φορές καί τήν ἐπιμονή τῶν μεγάλων ἀφεντικῶν νά κρατήσουν τό κράτος τῆς Ἀλβανίας. Πρώτη φορά ἔρχονται στήν δημοσιότητα κρατικά ἀλβανικά ἔγγραφα πού δείχνουν τήν δολιότητα γιά τήν ἀνακήρυξη τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, τόν ἀπηνῆ διωγμό τῶν Βορειοηπειρωτῶν περιόδου 1925-1939, 1941-1990 μέ χιλιάδες φυλακισμένους, ἐξορίστους, δολοφονημένους, τόν πλήρη ἐξαλβανισμό μπροστά στήν ἀδιαφορία καί ἀνικανότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καί τῆς κομμουνιστικῆς κυριαρχίας τῶν πενήντα χρόνων. Η περίοδος 1991-2010 συμπληρώνει τήν ζοφερή εἰκόνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς περιοχῆς αἰτία τοῦ Ἀλβανισμοῦ καί τοῦ νεοελληνισμοῦ τῶν κρατούντων τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας τῶν Ἀθηνῶν. 
Στό παράρτημα δίνομε λίγα δείγματα πού φανερώνουν τό μεγαλεῖο τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέχρι τήν ἀλλοτρίωσή του ἀπό τόν Ἀλβανισμό.

Λεζάντα εικόνας: Ἀρχεῖον Ἀλεξάνδρου Γκιάτα. Ἡ πόλη τῆς Κορυτσᾶς τό 1937. Ὁ νέος μητροπολιτικός ναός τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τό σημερινό μητροπολιτικό κτίριο, στό μέσον ὁ Ἱ. Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους (18ος αἰ.) κατεδαφίσθη τό 1967. Τό ἔτος 2009 παρεχωρήθη ὁ χῶρος ἀπό τόν μητροπολίτη Κορυτσᾶς Ἰωάννη Peluschi νά ἐπεκταθῆ τὸ κτῖσμα τοῦ σχολείου!

Διαβάστε περισσότερο ή κατεβάστε

“Helenizmi në zonën Mitropolike të Korçës” – Eleftherios Ap. Karakitsios- protopresviter-professor Dr.Th

Temë Doktorature

E dorëzuar në Degën e Teologjisë Baritore dhe Sociale të Universitetit Aristotel të Thessalonikit në 2010

Përmbledhje.

Për zhvillimin e temës “Helenizmi në zonën Mitropolike të Korçës” shkurtimisht punuam si më poshtë: Në fillim caktuam zonën gjeografike në fjalë dhe hulumtuam Helenizmin e saj gjatë rrugëtimin që prej periudhës parahistorike, nën zotërimin Romak, në periudhën Bizantine, shkurtimisht.
Për herë të parë sjellim të dhëna me bazë arkivin turk të shek të 15-të gjatë periudhës Osmane në këtë zonë.
Vërtetojmë ekzistencën e  Mitropolisë së Shenjtë të Korçës, që ndër shekuj përbënte farin e Helenizmit në të gjithë zonën, bashkë me Peshkopatat. Rënditja shoqërore, organizimi kishtar, shoqata dhe lidhje, dhurues dhe trashëgimi, arsimin nga shek. i 15-të deri tek ai i  20-të ku mbizotëron dhe shëmbëllen jeta e Helenizmit deri në vitin 1914, vit i krijimit të shtetit shqiptar.
Për herë të parë studiohet dhe rregjistrohet katalogu i fshatrave, të Kishave të Shenjta, të Kryepriftërinjëve, të Klerikëve, të mësuesve të zonës Mitropolike që përfshihet sot në shtetin Shqiptar.
Kryhet një interpretim shkencor i popullit Arvanitë-Shqiptarë, organizmin e tyre në shtet nga Fuqitë e Mëdha me bazë interesat e tyre. Sjellim në publik nga arkivat e vorioepirotëve, betejën e tyre kundër nënshtrimit nën zgjedhën shqiptare dhe këmbënguljen e zotërve të mëdhenj që të mbajnë shtetin Shqiptar.
Për herë të parë publikohen shkresa zyrtare shqiptare që tregojnë dinakërinë për shpalljen e Kishës Autoqefale Orthodhokse të Shqipërisë, përndjekiet e egëra ndaj voriepirotëve gjatë periudhës 1925-1939, 1941 – 1990, me mijëra të burgosur, të internuar, të vrarë, shqiptarizimin e tyre, para indiferencës dhe paaftësisë të Shtetit Grek dhe të pushtetit komunist për pesëdhjet vjet. Periudha 1991-2010 plotëson pamjen e zymta të Helenizmit të zonës për shkak të shqiptarizimit dhe neohelenizmit të atyre që kanë pushtetin qëndror në Athinë.
Në pjesën shtesë ofrojmë shembuj konkretë që tregojnë madhështinë e Helenizmit deri në tjetërsimin e tij nga shqiptarizmi.
Kopertina: Arkivi i Aleksandër Gjatës. Qyteti i Korçës në vitin 1937. Kisha e re e Burimit Jetëdhënës, ndërtesa e Mitropolisë së Shenjtë, në mes Kisha e Shenjtë e Shën Harallambit shek i 18-të e cila u prish më 1967. Në vitin 2009 pjesë e këtij ambjenti u dha nga Mitropoliti i Korçës Joan Pelushi për zgjerim të ndërtesës ku strehohet shkolla!   

Lexoni ose arkivoni të gjithë këtë studim, doktoraturë duke shkelur linjën e mëposhtme:

                      


Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιλεγμένα Κείμενα- Tekste të zgjedhura

Σύντομα .... - Së shpejti....

Σοφά Λόγια - Fjalë të urta

Σύντομα... Së shpejti...........

Λίστα ιστολογίων/ Listë faqesh

Πελασγός Κορυτσάς. Από το Blogger.