Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

Κανονισμός τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Κορυτσᾶς - Rregullorja e Komunitetit Heleno- Orthodhoks të Korçës

Image result for Δημογεροντία Κορυτσάς

Κανονισμός τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Κορυτσᾶς μητροπολίτου Κορυτσᾶς Φωτίου Καλπίδου, ἐθνομάρτυρος
Ὁ Κανονισμός τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Κορυτσᾶς συνετάγη40 ἀπό
τόν ἐθνομάρτυρα Μητροπολίτην Κορυτσᾶς Φώτιον στίς 9–2–1905, γιά νά
ἐκδοθῆ τελικά ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἐκτός τῶν ἄλλων τά
ὁποῖα ἀνέφερε ὁ Κανονισμός, γίνεται λόγος γιά ὁρισμένα «ἔθιμα σχετικά μέ
τίς γεννήσεις, τούς ἀρραβῶνες, τούς γάμους καί τούς θανάτους, ἔθιμα ἀντίθετα πρός τίς ἀρχές τῆς Ἐκκλησίας καί τή θρησκεία μας λείψανα πιθανῶς εἰδωλολατρείς ὄντα ἐξαιτίας τῶν ὁποίων ἐκ κακῶς ἐννοουμένης φιλοτιμίας, ἐν τῇ ἐπιτελέσει τῶν ἐθίμων τούτων ὑπερθεματίζουσα ἑκάστη οἰκογένεια
ὑπεβάλλετο εἰς ἀσκόπους δαπάνας»41.

 Κανονισμός τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Κορυτσᾶς τοῦ
Μητροπολίτου Κορυτσᾶς Γερβασίου
Ὁ Κανονισμός τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Κορυτσᾶς42 συνετάγη τό ἔτος 1907 ἀπό ἐπιτροπή, ὅπως ἀναφέρει τό τελευταῖον 65ον ἄρθρον:
«Ὁ Κανονισμός οὗτος συνταχθείς ὑπό τῆς ἐπί τούτῳ ἀναδειχθείσης ἀπό 21 Μαρτίου 1907 Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀποτελουμένης ἐκ τῆς Α. Σεβασμιότητος τοῦ Μητροπολίτου καί τῶν ἀξιοτίμων κ.κ. Δημητρίου Γώδη, Βασιλείου Κώττα, Βασιλείου Συγκέλλου, Σπυρίδωνος Σουγάρη, Εὐθυμίου Β. Μάρκου, Μενελάου Β. Μάνου, Ἰωάννου Δ. Βαλαούρη καί Ἰωάννου Π. Δάρδα, εἰσηγητοῦ, καί μετ’ ἐπιστασίας μελετηθείς καί συζητηθείς ἐν ἐπανειλημμέναις συνεδριάσεσιν, ἐπεψηφίσθη ὑπό τῶν Σωματείων τῆς Κοινό-
τητος καί τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τῇ 10 Αὐγοσυτου 1907, ἐγκριθείς δέ καί ἐπικυρωθείς ὑπό τῆς Α. Σεβασμιότητος τοῦ Μητροπολίτου ἡμῶν κ.Γερβασίου τοῦ Σαρασίτου τίθεται εἰς ἐνέργειαν ἀπό σήμερον.
Ἐν Κορυτσᾷ τῇ 10 Αὐγούστου 1907
(Τ.Υ.) Ὁ Πρόεδρος † Ο ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ
Τά μέλη τῆς ἐπιψηφιστικῆς Συνελεύσεως (ἕπονται ὑπογραφαί)»
Ὁ Κανονισμός ἔχει ὡς ἀκολούθως:
Κεφάλαιον Α. Περί κοινότητος ἄρθρον 1.
Κεφάλαιον Β. Περί Περιουσίας Κοινότητος ἄρθρον 2 παράγραφοι 2.
Κεφάλαιον Γ. Περί Λάσσου ἄρθρα 3–10.
Κεφάλαιον Δ. Περί Ἐφόρων Λάσσου ἄρθρα 11–17 με 7 παραγράφους.
Κεφάλαιον Ε. Περί Ἐφόρων σχολείων ἄρθρα 18–22 με 6 παραγράφους.
Κεφάλαιον ΣΤ. Περί Ἐπιτροπῶν ἄρθρα 23–27 με 6 παραγράφους.
Κεφάλαιον Ζ. Περί Δημογεροντίας ἄρθρα 28–51 με 7 παραγράφους.
Κεφάλαιον Η. Περί ἐκλογῶν ἄρθρα 52–65 με 15 παραγράφους.
Διά τήν διαφάνεια καί δημοκρατικότητα τοῦ Κανονισμοῦ ἀναφέρουμε
τό ἄρθρο 52:
«Τήν πρώτην Κυριακήν τοῦ Σεπτεμβρίου ἡ Ἱερά Μητρόπολις διά γράμματος αὐτῆς ἐπ’ Ἐκκλησίας ἀναγινωσκομένου προσκαλεῖ πάντας τούς Ἕλληνας (Ρούμ) Ὀρθοδόξους Χριστιανούς καί Ὀθωμανούς ὑπηκόους κα-
τοίκους Κορυτσᾶς τῶν ὀκτώ αὐτῆς συνοικιῶν, τούς ἔχοντας τά ἐν τοῖς ἑπομένοις ἄρθροις προσόντα43, ὅπως συνερχόμενοι κατ’ ἐνορίας χωρίς ἐν ἡμέρᾳ
καί ὥρᾳ ὡρισμένῃ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Σεβασμιότητος τοῦ Μητροπολίτου ἤ τοῦ Ἐπιτρόπου αὐτῆς ἐκλέξωσι τούς ἀντιπροσώπους αὐτῶν».
από το Διδακτωρικό, 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ,   Πρωτοπρεσβύτερος – Καθηγητής Μ.Ε.

«Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012,

Rregullorja e Komunitetit Orthodhoks të Korçës , e Mitropolitit të Korçës dëshmorit hero, Foti Kalpidhi.

Rregullorja e Komunitetit Orthodhoks të Korçës u formulua nga heroi dëshmor, Mitropoliti i Korçës Fotit më 9-2-1905 dhe u botua si përfundim nga Patriarkane Ekumenike. Përveç të tjerave të cilat përmend Rregullorja, janë dhe disa “tradita në lidhje me lindjet, fejesat, martesat, dhe vdekjet, tradita të kundërta me principet e Kishës dhe fesë sonë, mbetje  me sa duket idhujtare për shkak të të cilave nga sedra, me kuptimin e keq, në kryerjen e këtyre traditave, duke tejkaluar vetveten, çdo familje bënte harxhe të padobishme”.Rregullorja e Komunitetit  Heleno-Orthodhoks të Korçës të Mitropolitit të Korçës Gjervasio.

Rregullorja e Komunitetit Orthodhoks Grek të Korçës Mitropoliti i Korçës Gjervasio u formulua në vitin 1907 nga një këshill, siç përmendet dhe në nenin 65 :
“Kjo rregullore u formulua  nga Këshilli Formulues  i zgjedhur më 21 Mars 1907, i përbërë nga Hirësia e Tij Mitropolitit dhe të nderuarve zotërinj Dhimitri Gode, Vasil Kota, Vasil Singjelu, Spiridhon Sugari, Efthim Marku, Menelao Manu, Joan Ballauri dhe Joan Dhardha, propozues. Pas studimit e diskutimit të kujdesshëm në seanca të përsëritura, u votua nga Trupi i Komunitetit dhe Komisioni Formulues më 10 Gusht të 1907, u aprovua dhe u vulos nga Hirësia e Tij, Mitropoliti ynë imzot Gjervasi i Sarasitit, hyn në fuqi që sot.
Në Korçë më 10 Gusht 1907.
 Kryetari † I KORÇËS GJERVASI.
Pasojnë anëtarët e Kongresit të votimit (firmat)”

Rregullorja është si më poshtë:
Kapitulli A. Mbi komunitetin neni 1.
Kapitulli B. Mbi pasurinë e Komunitetit, neni 2, paragrafë 2.
Kapitulli C. Për Llason artikujt 3-10.
Kapitulli D. Për  Mbikëqyrësit e Llasos neni 11-17 me 7 paragrafë.
Kapitulli E: Mbi Mbikëqyrësit e shkollave, neni 18-22 me 6 paragrafë.
Kapitulli F: Mbi Këshilllet, neni 23-27 me 6 paragrafë.
Kapitull G: Mbi Dhimogjerondinë, neni  28-51 me 7 paragrafë.
Kapitulli I: Mbi Votimet, neni 52-56 me 15 paragrafë.
Për transparencën dhe frymën demokratike të Rregullores po përmendim nenin 52:
“ Të Djelën e parë të shtatorit, Mitropolia e Shenjtë nëpërmjet një letre të saj që lexohet në çdo Kishë, fton të gjithë Helenët, (Rum) Orthodhoksë të Krishterë dhe nënshtetasit Osmanë, banorë të Korçës e të tetë mëhallave të saj, ata sa përmbushin kushtet e neneve që pasojnë, që të mblidhen në çdo enori, në ditën dhe orën e caktuar nga Mitropolia e Shenjtë  nën Kryesinë e Hirësisë së Tij, Mitropolitit ose të Epitropit të saj që të zgjedhin përfaqësuesit e tyre”.

Marrë nga studimi i: Eleftherios  Ap. Karakitsios, Protopresviter - Profesor M.E "Helenizmi në Periferinë (zonën) e Mitropolisë së Korçës"
Dokumenti Historik nga arkivi i Pelasgos Koritsas Thessaloniki. - Përkthimi Pelasgos

Δεν υπάρχουν σχόλια: