Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Εurostat: Η Αλβανία είναι η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη - Eurostat: Shqipëria është vëndi i dytë më i varfër në Europë!

8:14
15/12


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2015, η Αλβανία ήταν η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη, με κατά κεφαλήν εισόδημα μόνο το 30% του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2015, η μόνη χώρα με χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο από την Αλβανία ήταν η Βοσνία, με εισόδημα έως 28% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ σε όλες τις άλλες χώρες, το βιοτικό επίπεδο είναι υψηλότερο.
Σύμφωνα με τη Eurostat, από το 2004 έως το 2010, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Αλβανία αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον μέσο όρο για την ΕΕ, ενώ μετά το 2010 έχει σχεδόν «παγώσει» στο 1%.
 ...............................................
Sipas Eurostatit për vitin 2015 Shqipëria ishte vendi i dytë më i varfër në Europë ku të ardhurat për person ishin vetëm sa 30% e mesetares së  vendeve të Bashkimit Europian. Më 2015, i vetmi vend me nivel më të ulët jetik nga Shqipëria ishte Bosnja, me të ardhura sa 28% e mesatares së BE, ndërsa në vende të tjera niveli i jetesës është më i lartë. 
Sipar Eurostatit nga 2004 deri në 2010, të ardhurat për person në Shqipëri u shtuan me 10 %  krahasuar me mesataren e BE, ndërsa pas 2010 të gjitha kanë "ngrirë" në 1%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: