Τρίτη 8 Αυγούστου 2017

Τα ελληνικά πανεπιστήμια στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης - Universitete Helene në pozicione të shkëlqyer në rënditjen globale!

Τα ελληνικά πανεπιστήμια στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης
Σε υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη της Webometrics Ranking of World Universities βρέθηκαν τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Σύμφωνα με αυτή τη λίστα αξιολόγησης των ανώτατων ιδρυμάτων που συντάσσεται δυο φορές τον χρόνο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατετάγη στην 279η θέση μεταξύ 27.000 πανεπιστημίων, ενώ ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 291 και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 388. Την πρώτη πεντάδα, επί συνόλου 76 ελληνικών ιδρυμάτων, κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 541 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 600.
Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council - CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας.
Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 27.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου στον παγκόσμιο ιστό, όπως αυτή αποτυπώνεται στον συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους, αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.
Η κατάταξη κάθε πανεπιστημίου βασίζεται στους εξής τέσσερις επιμέρους δείκτες: την παρουσία (5%, ο συνολικός όγκος περιεχομένου που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος), την απήχηση - ορατότητα (50%, η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος, το Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (10%, αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού) και την αριστεία (35%, ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο).
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τρίτο κριτήριο, αυτό του ανοιχτού επιστημονικού περιεχομένου, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 44η θέση παγκοσμίως μεταξύ όλων των πανεπιστημίων, με 539.999 ετεροαναφορές.
Η θέση αυτή είναι η καλύτερη θέση που έλαβε ποτέ ελληνικό πανεπιστήμιο σε ιδρυματικό επίπεδο σε οποιοδήποτε παγκόσμια κατάταξη.
 Në pozicion shumë të mire në rënditjen globale, sipas Webometrics Ranking of World Universities janë universitetet Helene.
Sipas kësaj liste vlerësimi të institucioneve të arsimit të lartë që formulohet dy here në vit, Universiteti i Athinës u rëndit në vendin e 279-të ndërmjet 27000 universiteteve ndërsa Universiteti I Thessalonikit Aristoteli në vendin e 291-të. Universiteti Kombëtar Politeknik Mecovio në vendin e 388. Në pesëshen e pare, në total të 76 institucioneve arsimore Helene, rënditet dhe Universiteti i Patrës në vendin e 541-të dhe Universiteti I Kretës në vendin e 600-të.

Rënditja e caktuar përgatitet nga Cybermetrics (CCHS), një institucion i Institutit Kombëtar Spanjoll i kërkimeve (Spanish National Research Council - CSIC), e cila përbën dhe institucionin kryesor të Spanjës.
Jep informacione  për më tepër se 27000 universitete sipas prezencës së tyre në rrjet dhe ndikimi i punës së tyre shkencore në rrjetin botëror, ashtu si ajo duket në rreferencat totale të artikujve në publikimet e pedagogëve dhe kërkuesve të tyre, por dhe në përqindjen e publikimeve të tyre e cila gjendet në 10 % e të më të “lexuarave” dhe ndër publikimet më të rëndësishme në botë.

Rënditja e çdo universiteti bazohet në këta katër tregues kryesore: prezencën (5%, volumi total që publikohet nga dega online e universitetit),  ndikimin- shikueshmërinë (50%, cilësia e përmbajtjes vlerësohet nga lidhjet e jashte online në përmbajtjen që ofron institucioni, Përmbajtja Shkencore e Hapur (10%, vlerësohet pjesmarrja e institucionit në shembujt shkencor të hapur të rrjetit global) dhe ekselenca (35% e përqindjes së botimeve të institucionit që i përket 10% të botimeve që janë më tepër të përmendura në çdo fushë shkencore).

Kriteri i tretë, ajo e përmbajtjes shkencore të hapur,  EKPA gjendet në vendin e 44-ët në botë ndër të gjithë Universitetit me 539 999 rreferata.
Ky pozicion është pozicioni më i mirë që ka pasur ndonjëherë një universitet grek në nivel institucional  në çdo rënditje globale.

Δεν υπάρχουν σχόλια: