Ενίσχυση του έργου!

Ενίσχυση του έργου!

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

90% των αλβανών ζεί με 4 ευρώ την ημέρα - 90% e shqiptarëve jetojnë me 4 euro në ditëΣτην καταγραφή των εσόδων της οικογένειας για το έτος 2016, το Ίδρυμα Στατιστικών Αλβανίας, αναφέρει πως το 90% των αλβανικών οικογενειών ξόδεψαν κατά μέσο όρο περίπου 63,609 λεκ (475 ευρώ) το μήνα. Αυτές οι οικογένειες, σύμφωνα με το ‘Ίδρυμα, έχουν κατά μέσο όρο 3,9 μέλη.
Ως επακόλουθο, η  σχέση εξόδων - εσόδων στις οικογένειες κατά το 2016, για το δείκτη αυτό, παρουσιάζει μια αύξηση της ανισότητας από 2,2 το 2015 σε 2,5 το 2016.

Η ζωή με 4 ευρώ την ημέρα θωρείται ως σχετική φτώχεια σύμφωνα με τα δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η ομάδα των ανθρώπων στην κατηγορία αυτή της κατανάλωσης θεωρούνται περισσότερα φτωχοί από ότι στην κανονική ζωή. Οι λογαριασμοί δείχνουν πως το 10% των οικογενειών που είναι και το 7% του πληθυσμού της χώρας  δηλαδή 199, 761 άτομα καταναλώνουν 17 ευρώ την ημέρα το άτομο η περίπου τρείς φορές παραπάνω από το 93% του πληθυσμού.     
Në anketën e buxhetit të familjes për vitin 2016, Instituti i Statistikave (INSTAT) referoi se 90% e familjeve shqiptare shpenzuan mesatarisht 63,609 lekë në muaj. Këto familje, sipas INSTAT, kanë mesatarisht 3.9 anëtarë.

Si rrjedhim, raporti i konsumit të familjeve më 2016, për këtë tregues, paraqet një rritje të pabarazisë nga 2,2 më 2015 në 2,5 më 2016.

Jetesa më 4 euro në ditë konsiderohet si varfëri relative sipas standardit të Bankës Botërore. Kategoria e personave në këtë kategori konsumi konsiderohen më shumë në varfëri se sa në jetesë normale. Llogaritë tregojnë se, 10% e familjeve që përbëjnë 7% të popullsisë së vendit  me 199,761 persona konsumojnë 15 euro në ditë për frymë ose tre herë më shumë se 93%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: