Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019

Αιτία και σκοπός του γάμου - Shkaku dhe qëllimi i martesës.

Αποτέλεσμα εικόνας για γάμος ορθόδοξος
 Αιτία και σκοπός του γάμου 

Πρώτα μάθε ποια είναι η αιτία του γάμου και για ποιό λόγο έχει εισαχθή στη ζωή μας και μη ζητάς τίποτε περισσότερο. Ποια, λοιπόν, είναι η αιτία του γάμου και για ποιο λόγο τον έδωσε ο Θεός;


Άκουσε τον Παύλο που λέει: « Δια δε τας πορνεία έκαστος την εαυτού γυναίκα εχέτω» ( Α΄ Κορ. 7,2 ) . Δεν είπε «για την απαλλαγή της φτώχεια ή για την απόκτησι πλούτου», αλλά τι; Για να αποφύγουμε τις πορνείες, για να συγκρατήσουμε την επιθυμία, για να συζητήσουμε με σωφροσύνη, για να ευαρεστήσουμε τον Θεό, αρκούμενοι στη δική μας σύζυγο.Αυτό είναι το δώρο του γάμου, αυτός ο καρπός, αυτό το κέρδος. Μη λοιπόν αφήνοντας τα μεγαλύτερα, ζητάς τα μικρότερα, διότι ο πλούτος είναι πολύ μικρότερος από την σωφροσύνη. Γι’ αυτό λοιπόν το ένα πρέπει να παντρευώμαστε ,για να αποφύγουμε την αμαρτία, για να απαλλαγούμε από κάθε πορνεία. Γι’ αυτό πρέπει να γίνεται κάθε γάμος, για να μας βοηθάη στην άσκησι της σωφροσύνης. Και θα γίνη αυτό, αν παίρνουμε τέτοιες γυναίκες , που μπορούν να μας προσφέρουν πολλή ευλάβεια, πολλή σωφροσύνη, καθώς και ευγένεια στην συμπεριφορά.Η ομορφιά του σώματος και η ψυχική αρετήΔιότι η ομορφιά του σώματος, όταν δεν συνδυάζεται παράλληλα με την αρετή της ψυχής, θα μπορέση να σκλαβώση έναν άντρα για είκοσι και τριάντα μέρες, περισσότερο όμως δε θα προχωρήση, αλλά αφού δείξη την κακία της θα διαλύση όλη την αγάπη.Εκείνες όμως που λάμπουν από το κάλλος την ψυχής, όσο προχωράει ο καιρός και κάνουν γνωστή την ευγένειά τους, τόσο περισσότερο θερμότερο κάνουν τον έρωτα στους άνδρες τους, και ανάβουν την αγάπη τους γι’ αυτόν.Και όταν υπάρχη αυτό και φιλία θερμή και γνήσια υπάρχει ανάμεσά τους, απομακρύνεται κάθε είδος πορνείας, και ούτε θα εισχωρήση ποτέ κάποια σκέψις ακολασίας σε αυτόν που αγαπάει τη γυναίκα του, αλλά αρκείται πάντοτε στη δική του αποσπώντας από τον Θεό με τη σωφροσύνη του κάθε εύνοια και προστασία για το σπίτι του.Έτσι έπαιρναν γυναίκες οι γενναίοι από τους παλιούς άνδρες, επιζητώντας ευγένεια ψυχής και όχι πλούτο χρημάτων. Και ότι αυτό είναι αλήθεια ( σ. μ. θυμηθήτε το γάμο του Ισαάκ… ) .Από το βιβλίο: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - Χρυσοστομικός Άμβων Γ΄ - «Ο ΓΑΜΟΣ, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ» 


Shkaku dhe qëllimi i martesës.

Në fillim mëso cili është shkaku i martesës dhe për çfarë arsye ka hyrë në jetën tonë dh e mos kërko asgjë më tepër. Cila pra është arsyeja e martesës dhe për çfarë arsye e dha Zoti.
Dëgjo Pavllon që thotë: "për shkak të kurvërive le të ketë secili gruan e tij, edhe secila le të ketë burrin e saj." (1 Kor. 7,2). Nuk tha "për tu çliruar nga varfëria ose për fitimin e pasurisë" por çfarë? Që t'i shmangim kurvëritë,, që të kontrrollojmë dëshirën, që të bisedojmë me maturi,  që të kënaqim Zotin, duke u mjaftuar me gruan tonë.
Kjo është dhurata e martesës ky është fruti dhe ky është fitimi. Duke mos lënë të mëdhatë, kërkon më të voglat, sepse pasuria është shumë gjë e vogël para maturisë. Për këtë aryse të vetme duhet të martohemi, që të shmangim mëkatin, që të çlirohemi nga kurvëria. Për këtë duhet të bëhet çdo martesë, që të na ndihmojë në ushtrimin e maturisë. Dhe kjo do të bëhet nëse marrim të tilla bashkëshorte, që mund të na ofrojnë shumë besim, shumë maturi, si dhe respektin në sjellje.

Bukuria e trupit dhe virtyti shpirtëror.

Sepse bukuria e trupit, kur nuk lidhet paralelisht me virtytin e shpirtit do të mund të skllavërojë një burrë për njëzet dhe tridhjetë ditë, por më tepër nuk do të vazhdojë, por pasi të tregojë ligësinë e saj do të shkatërrojë të gjithë dashurinë.

Por ato që ndriçojnë nga bukuria e shpirtit, sa kalon koha dhe shfaqin fisnikërinë e tyre, aq më e ngrohtë bëhet erosi në burrat e tyre dhe ndizet dashuria për atë.


Kur ekziston kjo dhe miqësi e ngrohtë dhe e vërtetë ndër ta, largohet çdo lloj kurvërie, dhe as do t'iu hyjë ndonjë mendim i keq tek ai që do gruan e tij, por mjaftohet gjithmonë në të tijën duke shkëputur nga Zoti me maturinë e tij çdo kuptim dhe mbrojtje për shtëpinë e tij.
Kështu merrnin gratë, guximtarët nga burrat e vjetër, duke kërkuar fisnikëri shpirtërore dhe jo pasuri në para. Që kjo është e vërtetë (kujtoni martesën e Isaakut)


Nga libri i Shën Joan Gojartit "Martesa familja dhe problemet e tyre"

Δεν υπάρχουν σχόλια: