Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ 1940 – 1941 Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - Çfarë tha Gjenerali Aleksandër Papagos për Epirin e Veriut të stërvuajtur në vitin 1940-1941. Epiri Verior është Helen.

AlexanderPapagos
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ 1940 – 1941 Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ


1) Ιστορικώς, διότι από 5.000 περίπου ετών υπήρξεν αναπόσπαστον τμήμα του Ελληνικού σώματος. Διότι από της προϊστορικής εποχής των Σελλών ή Ελλών ή Ελλήνων, μέχρι του μεσαιωνικού περί το Αργυρόκαστρον Δεσποτάτου, ποτέ δεν ηθέλησε να χωρίση την τύχην των Πανελλήνων.

2) Γεωγραφικώς, διότι τα Ακροκεραύνια είναι το δυτικώτατον φυσικόν σύνορον του Ελληνικού κορμού, διότι ήδη ο Στράβων ετοποθέτει τα βορειοδυτικά όρια της Ελλάδος εις το Ωρικόν, την σημερινήν Χειμάρραν και ο Πτολεμαίος την απεκάλει «αρχέγονον Ελλάδα
3) Ψυχικώς, διότι τα τέκνα της εστράφησαν αείποτε προς την μητέρα Ελλάδα, διότι ο Σίνας από την Μοσχόπολιν. ο Αρσάκης από την Πρεμετήν, οι αδελφοί Ζάππαι από το Λάμποβον, ο Μπάγκας από την Κορυτσάν, ο Ζωγράφος από το Κεστοράτι και άλλοι, έδωσαν τον τίμιον καρπόν της εργασίας των δια να εξωραϊσθή η πρωτεύουσα του γένους, η Αθήνα.
4) Οικονομικώς, διότι ολόκληρος η Ήπειρος, βορεία και νοτία, με κέντρον τα Ιωάννινα, αποτελεί εν ενιαίον γεωοικονομικόν συγκρότημα και δεν ημπορεί να ζήσει το ένα τμήμα χωρίς το άλλο, ουδέ η Ηπειρωτική πρωτεύουσα χωρίς την φυσικήν της ενδοχώραν.
5) Στρατηγικώς, διότι άμυνα ασφαλής της Βορειοδυτικής Ελλάδος, χωρίς κατοχήν των στενών Τεπελενίου – Κλεισούρας και του περί την Κορυτσάν ορεινού συγκροτήματος δεν δύναται να νοηθή.
6) Νομικώς, διότι ανεγνωρίσθη η Ελληνικότητά της με σειράν διεθνών πράξεων, με το Πρωτόκολλον της Κερκύρας της 17ης Μαΐου 1914 με την πρόσκλησιν των Μεγάλων Δυνάμεων προς την Ελλάδα, όπως την καταλάβη τον Οκτώβριον του 1914, με την συμφωνίαν Τιτόνι – Βενιζέλου της 19ης Ιουλίου 1919, με την απόφασιν συνδιασκέψεως των Παρισίων της 13ης Ιανουαρίου 1920.
Çfarë tha Gjenerali Aleksandër Papagos për Epirin e Veriut të stërvuajtur në vitin 1940-1941. Epiri Verior është Helen.1.      Historikisht, sepse që prej 5000 vjet afërsisht ekzistonte si pjesë e pandarë e trupit Helen. Sepse që prej periudhës parahistorike të Selëve ose Elëve ose Helenëve, deri në Dhespotatin mesjetar të Argjirokastrës, kurrë nuk donte të ndante fatin e Panhelenëve.
2.      Gjeografikisht, sepse Akrokeravnet janë kufiri më perendimor natyral i trupit Helene, sepse vetë Straboni vendos kufijtë veriperendimorë të Greqisë në Orikon, në Himarën e sotme dhe Ptolemeu e quan “Greqia e lashtë”.
3.      Shpirtërisht, sepse fëmijët e saj kthyen kokën gjithmonë drejt nënës Greqi, sepse Sina nga Voskopoja, Arsaki nga Përmeti, vëllezërit Zhapa nga Labova, Banga nga Korça, Zografi nga Qestorati dhe të tjerë, dhanë frutin e ndershëm të punës së tyre që të zbukurohej kryeqyteti i jenus/kombit, Athina
4.      Ekonomikisht, sepse i gjithë Epiri, në jug dhe në veri, me qëndër Janinën, përbën një kompleks të unifikuar geoekonomik dhe nuk mundet të jetojë njëra pjesë pa tjetrën, as kryeqyteti Epirot pa pjesën e saj natyrale.
5.      Stratigjikisht, sepse mbrojtje më të sigurt në kufijtë Veriperindimorë të Greqisë, pa zotërimin e ngushticës së Tepelenës-Këlcyrës dhe të kompleksit malor rreth Korçës, nuk mundet të imagjinohet.
6.      Juridikisht, sepse u njoh indentiteti i saj helen në një numër të madh veprimesh ndërkombëtare, me Protokollin e Korfuzit më 17 Maj të 1914 me ftesë të Fuqive të Mëdha ndaj Greqisë që ta merrte në Tetor të 1914 me marrveshjen Titoni – Venizelu të 19 Qershorit 1919, me vendim të konferencës së Parisit më 13 Janar të 1920.
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: