Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

Ο όρκος που δίνουν οι αλλογενείς κατά την πολιτογράφηση! - Betimet që bëjnë qytetarët shqiptarë që të marrin nënshtetësinë Helene

Image result for όρκος πολιτογράφηση

Σύμφωνα με το νόμο, κατά την πολιτογράφηση, ένας αλλογενής θα πρέπει να ορκιστεί προτού πολιτογραφηθεί. Επομένως το όρκο αυτό κάνουν και οι αλβανοί που γίνονται έλληνες πολίτες. Τα υπόλοιπα μετά είναι σχόλια.

Άρθρο 9
Ορκωµοσία.
1. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται µε την ορκωµοσία του αλλοδαπού, που πρέπει να γίνει µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης πολιτογράφησης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί µέσα στην ετήσια προθεσµία.
2. Ο όρκος που δίδεται έχει ως εξής: «Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους του κράτους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου ως Έλληνας πολίτης».
3.....

Οι άντρες πέρα από αυτό θα πρέπει να κάνουν την στρατιωτική θητεία και στο τέλος να ορκιστούν με το παρακάτω όρκο:

"Το πλήρες κείμενο του στρατιωτικού όρκου:

Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη εις την πατρίδα.
Υπακοή εις το Σύνταγμα τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους.
Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου.
Να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των.
Να υπερασπίζω με πίστην και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου, τας Σημαίας.
Να μη τας εγκαταλείπω μηδέ να αποχωρίζομαι ποτέ απ’αυτών.
Να φυλάττω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους.
Και να διάγω εν γένει ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης."

Άρα και οι αλβανοί ορκίζονται στο παραπάνω όρκο. Γνωρίζοντας όλοι μας το τί σημαίνει όρκος, λόγος και μπέσα, σημαίνει πως όταν ορκιζόμαστε σε κάτι το κρατάμε. Γεννάται όμως το ερώτημα: Όσοι πήραν την ελληνική υπηκοότητα το  έχουν συνειδητοποιήσει αυτό ; Το έχουν μεταφέρει στα παιδιά τους, που είναι έλληνες πολίτες; Σε περίπτωση προβλημάτων μεταξύ της Ελλάδας και άλλης χώρας θα κρατήσουν τον όρκο τους; Αλλά και άλλα ερωτήματα που ένας μορφωμένος άνθρωπος θέτει στον εαυτό του προτού κάνει αυτό το βήμα.

Sipas ligjit i cili parashikon mënyrën se si një i huaj merr nënshtetësinë greke duhet të betohet me një betim të caktuar. Si rrjedhim dhe qytetarët shqiptarë që të bëhen qytetarë helenë bëjnë këtë betim. Të tjerat pastaj janë komente. Mos harrojmë se çdo të thotë betim!!!!
Neni 9
Betimi
1. Nënshtetësia Helene merret me betimin e të huajit, i cili duhet të kryhet brenda vitit nga publikimi i vendimit të rregjistrimit të qytetarit, në Fletoren Zyrtare të Qeverisë. Vendimi i regjistrimit të qytetarit tërhiqet, nëse betimi nuk jepet brenda afatit njëvjeçar.
2. Betimi që jepet është ky:
"Betohem të jem besnik ndaj atdheut, bindje ndaj Kushtetutës dhe ligjeve të vendit dhe të plotësoj me ndërgjegjie detyrimet e mia si qytetar HELEN".

3. .....

Ndërsa burrat deri në moshën 35 vjeçare duhet që kryejnë shërbimin e parashkikuar ushtarak ku duhet të bëjnë betimin e mëposhtëm:
"Teksti i plotë i betimit ushtarak:
"Betohem që të jem besnik ndaj atdheut. Të bëj bindje ndaj Kushtetutës, ligjeve dhe rregullave të shtetit.
Nënshtrim ndaj epërorëve të mi.
Të kryej me dëshir dhe pa asnjë fjalë urdhërat e tyre.
Të mbroj me besim dhe bindje, deri në pikën e fundit të gjakut, Flamujt.
Të mos i braktis apo të ndahem ndonjëherë nga ato.
Të ruaj me përpikrmëri ligjet ushtarake.
Dhe të sillem në përgjithsëi si një ushtar besnik dhe me sedër".


Pra të gjithë shqiptarët që marrin nënshtetësinë bëjnë betimin e mësipërm. Duke pasur parasysh se të gjithë ne e dimë se çdo të thotë BETIM, FJALË e DHËNË, BESË,  do të thotë që ato sa themi gjatë betimit duhet t'i ruajmë me jetën tonë.

Lind natyrshëm pyetja: Të gjithë ata sa kanë marrë apo do të marrin nënshtetësinë helene  a janë të ndërgjegjësuar për sa më sipër? A ja u kanë transmetuar këto fëmijëve të tyre, që janë, apo do të bëhen qytetarë helene? Po shqiptarët në Shqipëri a e dinë se për çfarë betohen bashkëkombasit e tyre dhe se betimi nuk është diçka që bëhet për interes të thjeshtë?  Natyrisht ka dhe pyetje të tjera që një njeri i formuar ja vendos vetes para se të bëjë këtë hap.

Δεν υπάρχουν σχόλια: